Baile


Fáilte

Is scoil lán Ghaelach co-oideachasúil i gceartlár chroí Ghaeltacht Iar-Thuaisceart Dhún na nGall í Pobalscoil Ghaoth Dobhair. Tuigeann  Pobalscoil Ghaoth Dobhair tábhacht na Gaeilge mar ár dteanga náisiúnta agus an príomhtheanga oifigiúil. Is tré mheán na Gaeilge a reáchtalfar achan ghné de shaol na scoile agus is i nGaeilge amháin a bhéas teagasc sa seomra ranga.

Cuireann muid fáilte roimh na scoláirí uilig ón cheantar chomh maith le scoláirí ó na ceantair maguird atá ag iarraidh oideachas den chéad scoth a fháil tré mheán na Gaeilge. Tá fás ollmhór tagtha ar líon na ndaltaí atá ag freastal ar an scoil ó 296 i 2011 go dtí 451 i mbliana.

Is é an sprioc atá againn nó forbairt iomlán a dhéanamh ar achan scoláire a thagann chugainn chun oideachas dara leibhéal a fháil. Lena chinntiú go dtarlaíonn sin, tá an scoláire lárnach sa teagasc agus san fhoghlaim, chomh maith leis na himeachtaí scoile a bhíonn an scoil páirteach ann – Lúthchleasaíocht, Peil Ghaelach, Sacar, Cispheil, Comórtas BT, An Eolaí Óg, Drámaíocht, Díospóireacht, Scléip, Siamsaíocht agus araile.

Tá Pobalscoil Ghaoth Dobhair dírithe ar fhorbairt agus cúram achan uile scoláire, áit a bhfuil tús áite tugtha do meas a bheith acu ar a chéile.

 

Focal ón Phríomhoide

A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Mar phríomhoide nuacheaptha ar Phobalscoil Ghaoth Dobhair, ba mhaith liom a rá leat go bhfuil sé ina onóir an post seo a fháil agus tá bród orm a bheith i gceannas ar ár scoil.
Aithním gur pribhléidéid é a bheith mar phríomhoide agus déanfaidh mé achan iarracht lenár bhfoireann chumasach múinteoirí agus foireann tacaíochta, leanúint ar aghaidh ag cur an oideachais is fearr ar fáil dár ndaltaí uilig sa phobal áitiúil.
Tuigim an cultúr saibhir agus na traidisiúin láidre atá againn anseo i bPobalscoil Ghaoth Dobhair agus leanfaidh muid orainn a gceiliúradh sna blianta atá amach romhainn.
Tá a fhios agam cé chomh lárnach agus atá ár scoil laistigh den phobal agus go bhfuair go leor agaibh bhur gcuid oideachais anseo sa Phobalscoil.
Aithníonn muid uathúlacht gach dalta agus déanann muid ár ndícheall a n-acmhainneacht a chothú agus a ndul chun cinn a cheiliúradh le linn a gcuid ama anseo. Is cúis áthais dúinn uilig an t-oideachas leathan iomlánaíoch a fhaigheann ár mic léinn agus an ról atá ag ár scoil i bhforbairt pearsanta achan scoláire.
Oibríonn muid go cruaidh chun timpeallacht agus atmaisféar chomhbhách a chruthú ina mbraitheann daltaí slán sábháilte agus go bhfuil siad sásta foghlaim. Is é mo dhóchas agus mo ghuí go bhfágann achan scoláire an scoil mar dhuine muiníneach a bhfuil aidhmeanna bainte amach aige/aici, agus a ullmhóidh iad don chéad chéim eile ar chosán an tsaoil, cibé acu obair, printíseacht nó oideachas tríú leibhéal atá i gceist.

Mar thoradh ar ár stádas úr “DEIS”, tá muid ag athrú ár bpróiseas feabhsúcháin scoile. Mar chomhghrúpa foirne tá tús curtha againn le hobair ar ár bplean “DEIS” – plean feabhsúcháin scoile straitéiseach, trí bliana, ag díriú ar ocht gcolún – (Freastal, Gnóthachtáil, Próiseas Aistrithe, Litearthacht, Uimhearthacht, Ráta oinneála, Comhpháirtíocht le Tuismitheoirí agus Comhpháirtíocht le daoine eile).
Cé go dtógfaidh na hathruithe seo go leor ama, bainistíocht chúramach agus cumarsáid shoiléir, is cinnte gur acmhainn thábhachtach don scoil é stádas DEIS mar go gcuireann sé maoiniú agus acmhainní ar fáil dúinn ar deireadh thiar thall chun deiseanna níos fearr a chur ar fáil dár ndaltaí uilig.
Tá an t-ádh orainn go bhfuil foireann teagaisc againn sa Phobalscoil a thugann saibhreas deiseanna seach- churaclaim dár scoláirí. D’iarrfainn ar thuismitheoirí agus ar chaomhnóirí tacú leis an ghné ríthábhachtach seo de shaol na scoile trína chinntiú go mbíonn na scoláirí i láthair ag achan imeacht agus go spreagfaidh siad rannpháirtíocht i measc a bpáistí sna himeachtaí a thagann chun cinn.
Tá na cinntí a dhéanann muid mar fhoireann i gcónaí ar mhaithe le leas ár ndaltaí agus déanfaidh muid athmhachnamh leanúnach ar ár gcleachtas ionas gur féidir linn leanúint ar aghaidh ag cur le teagasc agus foghlaim agus taithí na ndaltaí i bPobalscoil Ghaoth Dobhair.
Tá mé ag súil go mór le bualadh leat go pearsanta agus le bheith ag obair i gcomhpháirtíocht leat sna míonna agus sna blianta atá amach romhainn.
Is mise le meas,
Seoirse Ó Dochartaigh
Príomhoide

 

An Scoilbhliain 2023/24

Dátaí don téarmaí éagsúla sa scoilbhliain 2023/24

 

1ú Téarma  (80 lá)

Dé Céadaoine 23/08/23 – Dé hAoine 22/12/23

  • Sos na Samhna: Dé hAoine 27/10/23 – Dé Luain 06/11/23
  • Laetha saoire scoile: Dé hAoine 29/09/23 agus Dé Luain 02/10/23
  • Sos na Nollag: Dé hAoine 22/12/23 – Dé Luain 08/01/24

 

2ú Téarma  (48 lá)

Dé Luain 08/01/24 – Dé hAoine 22/03/2024

  • Sos Feabhra: Dé hAoine 09/02/24 – Dé Luain 19/02/24
  • Sos na Cásca: Dé hAoine 22/03/24 – Dé Luain 08/04/24

 

3ú Téarma  (38 lá)

Dé Luain 08/04/24 – Dé hAoine 31/05/24

  • Lá saoire scoile: Dé Luain 06/05/24 agus Dé Máirt 07/05/24

 

 

Form Iontrála PSGD 2023   – 

Íoslódáil an form seo agus seol chuig an scoil é ag oifig@psgd.ie

Form-Iontrala-PSGD-2023-24