Polasaí Tinrimh

POLASAÍ TINRIMH

 

Aithníonn muid i bPobalscoil Ghaoth Dobhair an tábhacht a bhaineann le dea-thinreamh scoile i ndul chun cinn sásúil an dalta. Ar an ábhar sin leagtar an-bhéim sa scoil ar dhaltaí a spreagadh le freastal ar scoil achan lá seachas nuair atá cúis mhaith leis an asláithreacht, agus bheith in am do ranganna gach maidin (buailtear an chéad chlog ar 8.55 r.n.)

 

Aithníonn muid fosta an tábhacht a bhaineann le cuntas cruinn a choinneáil ar thinreamh na ndaltaí faoinár gcúram. Tá córas i bhfeidhm le cinntiú go gcoimeádtar taifead cruinn ar an tinreamh scoile. Déantar athbhreithniú rialta ar an chóras seo le cinntiú go bhfuil sé ag feidhmiú go héifeachtach agus le feabhas a chur air más gá.

 

Tá tábhacht ar leith ag baint le comhoibriú idir tuismitheoirí/caomhnóirí, daltaí agus foireann na scoile maidir le tinreamh agus is tríd an chomhoibriú seo gur féidir a chinntiú go bhfaigheann gach dalta an deis dul chun cinn sásúil a dhéanamh agus barr a chumais a bhaint amach.

 

Ról an Tuismitheora/Chaomhnóra

 • Iarrtar ar thuismitheoirí an tábhacht a bhaineann le dea-thinreamh agus tráthúlacht a phlé lena bpáiste agus a léiriú go bhfuil meas acu air seo trí iarracht a dhéanamh laethanta saoire, coinní srl a eagrú taobh amuigh d’am scoile.
 • Baintear úsáid as dialann scoile an dalta le teagmháil idir an baile agus an scoil a dhéanamh níos fusa.
 • Iarrtar ar thuismitheoirí/caomhnóirí a chinntiú go mbíonn an dalta sa scoil ar 8.55 r.n achan maidin.
 • Iarrtar ar thuismitheoirí/caomhnóirí nóta i dtaobh asláithreachtaí nó coinní a scríobh san áit chuí sa dialann agus a chinntiú go bhfuil an nóta sin ag an dalta ar an chéad lá ar ais ar scoil nó go gcuirtear an scoil ar an eolas faoin asláithreacht roimh ré más féidir. Caithfidh an tuismitheoir/caomhnóir atá ag bailiú an scoláire ón scoil i rith an lae scoile theacht isteach na hoifige agus an leabhar cead imeachta a shíniú san oifig.
 • I gcás aon asláithreacht fhadthéarmach, tá sé de dhualgas ar thuismitheoirí/chaomhnóirí údaráis na scoile a chur ar an eolas faoi.
 • Iarrtar ar thuismitheoirí/caomhnóirí a chinntiú go mbíonn a bpáistí ar scoil gach lá, seachas nuair a bhíonn leithscéal ceart acu le bheith as láthair.

 

Ról an Dalta

 • Má tá dalta mall ar maidin, caithfear an leabhar a shíniú in oifig na scoile. Caithfidh an dalta an nóta mall a thabhairt don mhúinteoir sa rang.
 • Tá an fhreagracht ar an dalta an nóta scríofa ag an tuismitheoir/caomhnóir a bheith sa dialann don Cheann Bhliana ar an chéad lá i ndiaidh pilleadh na scoile. (Nóta ag deireadh an dialann – mínithe ar neamhláithreacht), agus é a thabhairt don mhúinteoir sa tionól idir 11.15 agus 11.20
 • Tá sé de dhualgas ar an dalta freastal ar gach rang i rith an lae scoile agus cead múinteora a fháil más gá an rang a fhágáil ar chúis ar bith.
 • Caithfidh na daltaí dul chuig ranganna in am i rith an lae scoile.
 • Más gá don dalta an scoil a fhágáil i rith an lae scoile, ní mór nóta a bheith ag an dalta ó thuismitheoir/chaomhnóir. Caithfidh an dalta an nóta a thaispeáint don cheann bhliana, don phríomhoide, nó don leas phríomhoide. Ní thig leis an dalta an scoil a fhágail go dtí go síneoidh an tuismitheoir/caomhnóir an leabhar cead imeachta san oifig.

 

Ról na Scoile

 • Déanann an scoil iarracht dea-nósanna maidir le tinreamh scoile a spreagadh ar bhealaí éagsúla.
 • Bronntar gradaim ag deireadh na scoilbhliana ar na daltaí ar fad le lántinreamh.
 • Bronntar gradam speisialta ar dhalta ar bith a mbíonn lántinreamh aici/aige ar feadh na sé bliana sa scoil.

 

Ról an Mhúinteora/Ceann Bhliana

 • Má thagann dalta mall go dtí an chéad rang ar maidin, cinntíonn an múinteoir go bhfuil nóta mall leis/leí ón oifig. Tugtar an nóta seo don Cheann Bhliana.
 • Glacann an múinteoir tionóil an rolla achan lá le linn an tionóil idir 11.15 agus 11.20 agus faigheann sé/sí na nótaí asláithreachais ó na daltaí.
 • Má bhíonn amhras ar mhúinteoir faoi asláithreacht dhalta, labhraíonn siad leis an Ceann Bhliana faoin cheist.
 • Is é dualgas an Cheann Bhliana na nótaí asláithreachta a chruinniú agus an t-eolas faoi asláithreachtaí a thabhairt don phríomhoide ceithre huaire in aghaidh na bliana.
 • Marcáiltear asláithreachtaí faoi na ceannteidil seo a leanas;
 • Tinneas
 • Cúiseanna clainne
 • Gan mhíniú
 • Eile
 • Cuirtear an t-eolas seo faoi bhráid an phríomhoide agus chuig an Bhord Náisiúnta Leasa Oideachais ceithre huaire in aghaidh na bliana.
 • I gcás dalta a chailleann 20 lá nó níos mó in aon scoilbhliain amháin, tá sé de dhualgas ar an scoil na sonraí faoin asláithreacht a chur ar fáil don Bhord Náisiúnta Leasa Oideachais.
 • Bíonn teagmháil rialta idir an príomhoide, an príomhoide tánaisteach agus na cinn bhliana maidir le hasláithreachtaí leanúnacha dhaltaí.
 • Déantar teagmháil le tuismitheoirí/caomhnóirí sa chás go bhfuil amhras ar an cheann bhliana faoi asláithreacht nó tráthúlacht dhalta.

 

Eolas do Thuismitheoirí

Obair Pháirt-aimseartha

 • Níl cead ag páiste faoi cúig bliana déag (15) a bheith ag obair i rith an téarma scoile.
 • Ag 15 bl – 8 n-uaire an chloig is mó a féidir a oibriú sa tseachtain.
 • Ag 15 bl. Níl cead obair roimh an 8.00 rn nó i ndiaidh an 8.00 in.
 • Ag 16 agus 17 bl, níl cead oibriú i ndiaidh 10.00 in, nuair atá scoil ann an lá arna mhárach.
 • Thig le scoláire 16 & 17 bl oibriú suas go dtí’n 11.00 in i rith laetha saoire amháin.

 

Achta Leasa Oideachais 2002

 • Caithfidh scoláire an Teastas Sóisearach agus a bheith 16 bliana d’aois sula bhfuil cead acu an scoil a fhágáil. Cibé is moille.
 • Caithfidh tuismitheoir/ caomhnóir cúis an neamhláithreachais a chur in iúl don scoil in scríbhinn.
 • Caithfidh an scoil inse don Oifigeach Leasa Oideachais má bhíonn scoláire as láthair níos mó nó 20 lá nó ar fionraí ar feadh 6 lá nó níos mó.
 • Cáin ar thuismitheoirí/caomhnóirí.

 

Na buntáistí a bhaineann le tinreamh rialta

 • Oideachas maith a fháil.
 • Slí beatha a bhaint amach.
 • Féin mheas sóisialta.
 • Gréasán don saol.
 • Patrún maith oibre a chruthú
 • Meas ar fhreagracht & ar smacht a chruthú.
 • Deiseanna do spórt/drámaíocht/ceol srl.
 • I dteagmháil le cairde.
 • Féin-mhuinín a neartú.
 • Bun scil thábhachtach don t-saol.

 

Caidé a thig leatsa a dhéanamh mar thuismitheoirí/caomhnóir

 • Spreagadh ar do pháiste freastal ar an scoil.
 • Áit a chur ar fáil don staidéar/ scrúdú a dhéanamh ar an obairbaile.
 • Bí daingean agus seasmhach.
 • Cinntiú go bhfaightear go leor codlata.
 • Gan ríomhaire/teilifís a bheith sa seomra codlata.
 • Clog dúisithe agus bricfeasta maith a dhéanamh réidh gach maidin.
 • Ná creid “Níl duine ar bith istigh/ ag dul isteach inniu”.
 • Coinnigh i dteagmháil leis an scoil.
 • Bí i láthair do chruinnithe Tuismitheoirí/ Múinteoirí.

 

 

——————————————————————————————————————–

Cuireadh an polasaí athbhreithnithe seo faoi bhráid Bord Bainistíochta na Pobalscoile ar an __________ agus tá athbhreithniú le déanamh air i ___________

Síniú _______________________________

          Cathaoirleach an Bhord Bainistíochta

 

 

Íoslódáil an Polasaí seo