Polasaí Mhí-Úsáid Substaintí

POLASAÍ MHÍ-ÚSÁID SUBSTAINTÍ

 

Glacann Pobalscoil Ghaoth Dobhair an cúram air féin freastal ar riachtanais na scoile uilig maidir le mí-úsáid substaintí. Pléfidh an scoil le heachtraí a bhaineann le mí-úsáid substaintí nó drugaí ar dhóigh fhaichilleach agus réasúnta. Aithníonn muid go bhfuil ról lárnach againn in oideachas drugaí ó thaobh cosc a chur ar a n-úsáid agus ó thaobh tacaíocht a chur ar fáil dóibh siúd atá a nglacadh. Aithníonn an scoil fosta go gcaithfidh cothromaíocht a bheith ann ó thaobh riachtanais an dalta agus riachtanais an phobal scoile i gcásanna den chineál seo.

Is mian linn timpeallacht sábháilte sláintiúil a mhúnlú do na daltaí go léir agus is mian linn cuidiú lenár ndaoine óga scileanna agus dearcaidh a fhorbairt atá de dhíth le cur ar a gcumas déileáil le sochaí atá fite fuaite le drugaí. Díríonn polasaí mhí-úsáid substaintí na scoile ar an cheithre ghné seo a leanas:

(1) Cláracha oideachais maidir le halcól, caitheamh tobac agus drugaí;
(2) Láimhseáil eachtraí a bhaineann le mí-úsáid substaintí;
(3) Oiliúint foirne agus
(4) tacaíocht a chur ar fáil dóibh siúd atá ag glacadh drugaí.

 

Sainmhíniú
Ciallaíonn drugaí aon substaint a athraíonn giúmar duine, idir substaintí dleathacha agus substaintí mídhleathacha ach aithnítear na leibhéil áirithe dainséir a bhaineann leo agus go nglactar le cuid acu agus nach nglactar le cuid eile acu go sóisialta.
Cuspóirí an Pholasaí

 • Oideachas drugaí a chur ar fáil do fhoireann, do thuismitheoirí agus do dhaltaí. Struchtúr tacaíochta, tuisceanach a chur ar fáil laistigh den scoil.
 • Mí-úsáid substaintí a chosc, trí chlár oideachas drugaí a sholáthar sa scoil.
 • Modhanna cothroma réasúnta a bheith ann má tharlaíonn eachtraí atá bainteach le drugaí.
 • Bheith chun tosaigh ag iarraidh stop a chur le caitheamh tobac sa scoil.

Beidh an clár oideachais drugaí ar thráthchlár na scoile mar chuid den chlár Oideachas Sláinte. Seo a leanas ár gcuid cuspóirí maidir le hOideachas Drugaí:

 • Chun cur le féinmheas agus féinmhuinín na ndaoine óga.
 • Chun scileanna pearsanta agus sóisialta a sholáthar do dhaoine óga.
 • Chun cur ar chumas daoine óga roghanna eolasacha, sláintiúla agus freagracha a dhéanamh.
 • Chun eolas macánta a chur ar fáil atá in oiriúint d’aois na ndaoine óga.
 • Chun an dochar a dhéanann drugaí a laghdú trí idirghabhálacha tacaíochta a thairiscint.

Cinéalacha eachtraí atá bainteach le mí-úsáid substaintí nó drugaí

 • Duine ag lorg cuidiú ó bhall den fhoireann.
 • Amhras ar dhuine faoi úsáid drugaí, faoi dhrugaí a bheith ina sheilbh ag duine nó faoi dhuine ag mangaireacht drugaí.
 • Duine eile ag nóchtadh eolais.
 • Drugaí dleathacha nó mhí dhleathacha a bheith ina seilbh ag duine ar scoil nó ag imeacht ar bith atá bainteach leis an scoil.
 • Ag díol nó ag soláthar drugaí dleathacha nó mídhleathacha.
 • Éigeandálaí nuair is féidir leis an duine a bheith gan aithne gan urlabhra.
 • Ag úsáid tailte na scoile fá choinne gníomhaíochta drugaí.
 • Teacht ar fhearais drugaí ar scoil.
 • Meisce nó iompar neamhchoitianta.

Caithfidh múinteoir a thagann eachtra drugaí roimhe tuairisc a scríobh agus é a chur chuig an Phríomhoide, an Leas-phríomhoide nó chuig an Cheann Bhliana. Déanfaidh an Príomhoide nó an Leas-phríomhoide in éineacht leis an Cheann Bhliana socrú faoi rannpháirteachas na dtuismitheoirí / gcaomhnóirí ag an am cuí. Pléifidh an Príomhoide le fiosrúcháin na meáin. Ní dhéanfaidh an scoil aon trácht ar chásanna indibhidiúla ach déanfaidh sí tagairt do pholasaí na scoile agus do na nósanna atá ann chun déileáil le haon eachtra a bhaineann le mí-úsáid aon substaintí.

 

Faoi Rún

Cé go bhfuil rúndacht mar ghnáth-nós imeachta ag múinteoirí, ní féidir í a ghealladh do dhaltaí maidir le heolas a bhaineann le heachtraí atá ag sárú an pholasaí seo. B’fhéidir go gcaithfidh an t-eolas a roinnt le ball nó níos mó ná ball amháin den fhoireann, le tuismitheoirí na ndaltaí atá i gceist nó le haisinteacht cuí ón taobh amuigh. Beidh muid discréideach chomh fada agus is féidir.

Míneofar teorainneacha na rúndachta seo don dalta roimh nóchtadh an eolais más féidir é. Is féidir le daltaí ar mhian leo dul chun cainte le duine faoi run iarraidh ar mhúinteoir iad a chur i dteagmháil le haisinteacht ón taobh amuigh a bhéas ábalta freastal ar a riachtanas.

Tá sé tábhachtach nach mbeidh ach líon teoranta daoine ag plé le heachtraí drugaí a bhfuil amhras mar gheall orthu nó faoi eachtraí drugaí atá deimhnithe. Cuirfear daoine ar an eolas de réir mar is gá dóibh fios a bheith acu. Cuirfear an córas smachta i bhfeidhm má sháraítear na rialacha. Má labhraíonn dalta faoi rún le hOide Ranga tá sé tábhachtach an gaol faoi rún atá idir an dalta agus an mhúinteoir a aithint.

 

Oideachas agus Oiliúint

Gheobhaidh gach múinteoir atá i mbun an Oideachas Sláinte deis freastal ar chúrsaí le cur ar a gcumas clár éifeachtach mhí-úsáid substaintí a sholáthar. Cuirfear eolas faoi mhí-úsáid substaintí agus oiliúint faoi chomharthaí drugaí a aithint ar fáil don fhoireann uilig trí inseirbhís. Tabharfar deis do bhall amháin den fhoireann ar a laghad oiliúint a fháil go dtí an leibhéal cuí Garchabhrach. Leanfaidh gach dalta clár oideachas faoi mhí-úsáid substaintí sa rang Oideachas Sláinte.

 

Drugaí i seilbh duine

Ní ghlacfaidh údaráis Phobalscoil Ghaoth Dobhair le drugaí a bheith ina sheilbh ag duine ar bith de phobal na scoile nó le haon duine de phobal na scoile a bheith ag úsáid nó ag soláthar drugaí i bPobalscoil Ghaoth Dobhair, ar aon turais scoile nó ag aon imeachtaí atá bainteach leis an scoil. Is é an t-aon eisceacht atá ann ná drugaí ceadaithe faoi oideas fá choinne cóir leighis agus caithfear an scoil a chur ar an eolas.
Má chaithfidh dalta cóir leighis a thógáil le linn amanna scoile, caithfidh nóta ó thuismitheoirí ag deimhniú seo bheith i gcomhad an dalta (mura bhfuil an t-eolas seo faighte cheana féin ar fhoirm chlárú and dalta). Is faoin Oide Range a bhéas sé teacht ar an eolas seo agus múinteoir an dalta sin a chur ar an eolas.

Caitheamh Tobac

Is ionad saor ó chaitheamh tobac í Phobalscoil Ghaoth Dobhair. Níl cead ag aon duine tobac a chaitheamh ar scoil, ar thuras scoile nó ag aon imeacht eile a bhaineann leis an scoil de bharr reachtaíochta, an dochar a dhéanann tobac agus mar nach nglactar leis go sóisialta.

 

Alcól

Is ionad saor ó alcól í Phobalscoil Ghaoth Dobhair. Ní cead ag daltaí alcól a thabhairt leo chun na scoile nó alcól a ól ar scoil. Ní bheidh alcól ar fáil ag aon imeachtaí taobh amuigh d’am scoile a eagróidh an scoil. Má chreidfear go bhfuil dalta faoi thionchar alcól nuair a thagann sé ar scoil, iarrfar ar a t(h)uismitheoirí é/í a thabhairt abhaile.

 

Drugaí Mídhleathacha

Tá cosc ar dhaltaí agus ar fhoireann drugaí mídhleathacha nó tuaslagóirí a bheith ina seilbh acu nó a bheith a n-úsáid ar scoil. Cuirfear fiosrúcháin ar bun le fáil amach foinse an drugaí a fhaightear. Má chreidfear go bhfuil dalta faoi thionchar drugaí nuair a thagann sé ar scoil, iarrfar ar a t(h)uismitheoirí é/í a thabhairt abhaile. Cuirfidh an Príomhoide nó an Leas-phríomhoide fiosrúchán ar bun in éineacht leis an Cheann Bhliana má bhíonn amhras ar an scoil go bhfuil mangaireacht drugaí ag dul ar aghaidh.
Cuirfear tuismitheoir aon dalta a bhí páirteach in eachtra drugaí ar an eolas. Lorgófar comhairle agus cuidiú ó Oifigeach Ceangail Aois Óig na nGardaí. Beidh
údaráis na scoile ag súil leis go gcuirfidh tuismitheoirí Phobalscoil Ghaoth Dobhair ar an eolas má bhíonn amhras orthu go bhfuil a bpáiste ag tógáil drugaí.

 

Pionóis

Cuirfear scoláire ar bith a bhriseann na rialacha thuasluaite maidir le caitheamh tobac, alcól nó drugaí mídhleathacha ar fionraí láithreach. An Príomhoide, an Leasphríomhoide agus an Ceann Bhliana a shocróidh an tréimhse fionraíochta.
(Féach Cód Iompair: An Córas Smachta: 5. Fionraí)

 

Ag cur tuismitheoirí ar an eolas

Beidh sé mar ghnáthchleachtas againn tuismitheoirí a chur ar an eolas má bhíonn a mac nó a n-iníon páirteach in aon eachtra a bhaineann le substaintí mídhleathacha nó alcól. Tabharfar cuireadh chun na scoile do na tuismitheoirí chun an eachtra a phlé agus cuirfear ar an eolas iad maidir leis an phionós a chuirfear i bhfeidhm (in ainneoin na breithe seo a bheith mar ábhar achomhairc chuig an Bord Bainistíochta b’fhéidir). Tabharfar ainm agus uimhir aisinteacht cuí taobh amuigh do na tuismitheoirí más mian leo tuilleadh cuidiú a lorg dóibh féin nó dá bpáiste. I gcás eachtraí chaitheamh tobac, cuirfear litir abhaile chuig na tuismitheoirí.

 

Tacaíocht

Cuirfear fáilte roimh dhaltaí nó aon bhall eile de phobal na scoile ar mhian leo labhairt le duine maidir leo féin ag tógáil drugaí nó maidir le duine eile a bhfuil imní orthu faoi, dul chun cainte leis an Phríomhoide, leis an Leas-phríomhoide nó leis an Cheann Bhliana. Amharcfar ar nóchtadh eolais go deonach mar iarracht cuidiú a fháil agus mar sin ní bheidh sé faoi réir an chóras smachta ach beidh sé faoi réir an chlásal rúndachta atá mínithe thuas.

Rachaidh an Príomhoide i dteagmháil le hOifigeach Ceangail Aois Óig na nGardaí má thagtar ar dhrugaí ar scoil. Mar fhreagra ar gach eachtra beidh an scoil ag tairiscint tréadchúram. Má bhíonn fadhb ollmhór drugaí ag dalta molfar é a chur chuig dochtúir. Cuirfear tacaíocht ar fáil fosta do mhúinteoirí a bhíonn páirteach in
eachtraí. Déanfar gach iarracht a chinntiú go bhfaighidh daltaí a bhfuil amhras mar gheall orthu ag tógáil drugaí an chomhairleoireacht agus an tacaíocht atá de dhíth orthu.

 

Sláinte agus Slándáil

Dála aon éigeandáil ba cheart do dhaltaí ball den fhoireann a chur ar an eolas láithreach. Ba cheart don fhoireann a bheith réidh chun déileáil le héigeandáil mar seo trí ghlaoch a chur ar dhuine oilte i nGarchabhrach agus trí ghlaoch a chur ar chuidiú gairmiúil. Ba cheart an Príomhoide nó an Leas-phríomhoide a chur ar an eolas agus déanfar iarracht dul i dteagmháil leis na tuismitheoirí.

Cuirfear faoi ghlas aon drugaí mídhleathacha a thagtar orthu ar scoil agus cuirfear scéal chuig na Gardaí chun fáil réidh leo. Ní cheart an substaint a láimhseáil ach nuair atá fíorghá leis agus ní cheart aon iarracht a dhéanamh é a bhlaiseadh nó anailís a dhéanamh ar an substaint. Ba cheart do bheirt bhall foirne a bheith i láthair nuair atá aon ní ar siúl maidir le láimhseáil substaintí mídhleathacha.

 

Cuardach

Beidh sé de cheart ag Pobalscoil Ghaoth Dobhair aon chuid den scoil a chuardach má bhíonn cúis réasúnta aici a chreidiúint go bhfuil substaint atá ag sárú an pholasaí seo i bhfolach ann. Tabharfar an rogha do dhaltaí teacht chun tosaigh leis an substaint go deonach roimh an chuardach.

Má bhíonn cúis réasúnta ann chun creidiúint go bhfuil substaint ina sheilbh ag dalta atá ag sárú an pholasaí seo, iarrfar air/uirthi teacht chun tosaigh leis an substaint go deonach. Má dhiúltaíonn sé/sí, is féidir go gcuirfear scéala chuig na Gardaí teacht chun an cuardach a dhéanamh. Caithfidh beirt bhall foirne a bheith i láthair nuair atá cuardach de chineál ar bith ar siúl.

 


Cuireadh an Polasaí Mhí-úsáid Substaintí seo faoi bhráid Bord Bainistíochta na Pobalscoile ar an _______________ agus tá athbhreithniú le déanamh air le linn na scoilbhliana 2018.

 

_______________________________
Cathaoirleach an Bhord Bainistíochta

 

Íoslódáil an Polasaí seo