Uimhir Chiorcláin: 0075/2022

Tús Feidhme an Achta Oideachais (Socrú i Leith Leanaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu) 2022 agus

Tús Feidhme na nAlt Eile Den Acht Oideachais (Ligean isteach i Scoileanna) 2018

Reachtaíocht nua maidir le soláthar oideachais do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu

Aidhm an Chiorcláin

Is mian leis an Roinn Oideachais aird údaráis scoile a dhíriú ar thabhairt isteach agus ar thús feidhme an Achta Oideachais (Socrú i leith Leanaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu), 2022 agus tús feidhme na n-alt eile den Acht Oideachais 1998 mar a tugadh isteach leis an Acht Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna), 2018. Is iad seo ailt 67 go 70.

 

Tá na hathruithe ar lth 3 i ndearg.

 

13. Polasaí Iontrala 2022/23