Polasaí Folláine

POLASAÍ FOLLÁINE

 1. RÉAMHRÁ

Is é Coiste Folláine na scoile a chur an polasaí seo le chéile i gcomhairle le foireann na scoile, daltaí, tuismitheoirí agus an Bord Bainistíochta. Is é príomh aidhm an polasaí seo ná timpeallacht scoile a chruthú ina bhfuil daltaí ag iarraidh teacht na scoile. Áit ina mothaíonn daltaí sábháilte, ar a gcompord agus go bhfuil a fhios acu go bhfuil tacaíocht ar fáil dóibh. Ba mhian linn go bhfágfadh siad Pobalscoil Ghaoth Dobhair mar dhaoine óga atá bródúil astu féin, a gcultúr agus a bpobal agus go mbeidh siad ábalta tabhairt faoin saol go muiníneach.

 1. STRUCHTÚR AN PHOLASAÍ

 Tá an polasaí seo bunaithe ar na Treorlínte Folláine (NCCA) agus ar Ráiteas Polasaí Folláine agus Creat Cleachtais an Roinne Oideachais. Is é an príomhaidhm atá ag na treorlínte ná tús áite a thabhairt do chursaí folláine i measc daltaí agus pobal iomlán na scoile. Ina theannta sin, tá sé rí-thábhachtach a dheimhniú go mbíonn eispéireas dearfach ag gach duine a shaibhríonn agus a chothaíonn cúrsaí folláine.

 1. CAD É FOLLÁINE?

“Is ann d’fholláine an duine a éiríonn leis/léi lán-acmhainn a bhaint amach, nuair a léiríonn sé/sí teacht aniar agus é/í ag déileáil le gnáth struis an tsaoil, nuair a thagann sé/sí aire dá fholláine choirp, agus má mothaíonn sé/sí go bhfuil cuspóir, ceangal agus mothú chomh mhuintearais aige/aici le pobal níos leithne. Staid iomlaoideach í seo ar gá í a chothú le linn saol an duine.” (Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, 2001)

 1. RÓL SCOILEANNA i gCOTHÚ na FOLLÁINE

Tá ról ríthábhachtach ag scoileanna i gcothú na folláine trí raon gníomhaíochtaí agus cuir chuige chun tacú le forbairt acadúil, fisiciúil, mheabhrach, mhothúchánach, shóisialta agus spioradálta gach duine óg. Ina measc:

 • Caidrimh dhearfacha le comhscoláirí agus le múinteoirí.
 • Nasc daingean leis an scoil mar gheall ar atmaisféar dearfach scoile.
 • Deiseanna don fhoghlaim shóisialta agus mhothúchánach agus scileanna a fhorbairt i leith máistreachta agus féiniúlachta.
 • Folláine baill na scoile.
 • Córais tacaíochta a chur ar fáil do dhaltaí le deacrachtaí.
 • Deiseanna chun na scileanna is gá a fhorbairt chun déileáil le húsáid na teicneolaíochta ar líne ar bhealach sábháilte.
 • Deiseanna chun scileanna a fhorbairt chun strus scoile a bhainistiú

  

GNÉITHE FOLLÁINE

 Aithníonn Treorlínte Folláine (NCCA) go bhfuil ceithre príomhghné ag baint le folláin i gcomhthéacs scoile:

 • An Curaclam
 • Baineann an gné seo leis na hábhair a chuirimid ar fáil seo scoil.

 Polasaí agus Pleanáil

 • Baineann an gné seo leis an dóigh a dhéantar freastal ar fholláin phobal na scoile trí polasaithe, pleanáil agus féinmheasúnú. Tá cúrsaí folláine fite fuaite isteach sa Phlean DEIS.

 Caidrimh

 • Ta caidrimh dearfacha i measc baill pobal na scoile mar bhunchloch le timpeallacht oibre dearfach a chruthú.

 Cultúr

 • Baineann an gné seo heiteas, ráiteas misean, timpeallacht fisiciúil agus sóisialta, cultúr ranga agus teagasc, foghlaim agus measúnú.
 1. TASCAIRÍ FOLLÁINE

Aithníonn Treorlínte Folláine (NCCA) go bhfuil sé tascaire ag baint le folláin i gcomhthéacs scoile:

 

 CÚRSAÍ FOLLÁINE SA SCOIL

    7. AN CURACLAM

          7.1 Na hÁbhair

 • Tá folláine fite fuaite i gcuraclam na Sraith Sóisearaí agus Sinsearach, go háirithe sna hábhair Corpoideachas, OSPS agus OSSP. Leagann Pobalscoil Ghaoth Dobhair béim láidir ar an ról atá ag na hábhair seo chun tacú le foghlaim daltaí ar chúrsaí folláine.

          7.2  Sabháilteacht Ar Líne

 • Foghlaimíonn daltaí faoi scileanna agus iompar riachtanach le bheith sabháilte ar líne. Tá Polasaí Úsáidte Imghlactha ag an scoil a leagann amach an iompar ceart atá de dhíth nuair a bhíonn daltaí ar ríomhairí na scoile, ar líne agus ag úsáid ríomhphost na scoile.

 

B . COISTÍ SCOILE A SPREAGANN FOLLÁINE

7.3  Coiste Cúraim na Scoile

Tá Coiste Cúraim sa scoil. Freastalaíonn an coiste ar dhaltaí sóisearach agus sinsearach. Buaileann an Coiste Cúraim le chéile achan seachtain chun plé a dhéanamh ar dhaltaí agus saincheisteanna práinneacha a chaitheas freastal ar. Tá sé déanta suas den Phríomhoide, an Leas Phríomhoide, an Comhordaitheoir TSBP, na Cinn Bliana agus an Gairmthreoraí.

7.4  Coiste Glas na nDaltaí

Tá ról tábhachtach ag Coiste Glas na nDaltaí ag tarraingt aird ar chúrsaí comhshaoil agus na difir beaga a thig linne, an pobal scoile, a dhéanamh. Tá Comhordaitheoir Glas ag an scoil a ritheann ceardlanna ag tús na bliana ag taispeáint do achan rang an dóigh a thig linn athchúrsáil agus dramhaíol a laghdú sa bhaile agus ar scoil. Mínítear polasaí Glas na scoile do na daltaí agus do mhúinteoirí na scoile. M.sh cuirtear béim ar an tábhacht le scoil atá glan, gan bheith ag truailliú, bruscar a chur isteach na boscaí bruscair cearta agus béim a leagaint ar athchúrsáil. Chomh maith le sin, eagraíonn an coiste feachtais faoi leith le linn na bliana M.sh ‘Glantachán an Earraigh’.

7.5  Coiste Folláine

Tá an Coiste Folláine déanta suas de réimse mhúinteoirí atá spreagtha chun cúrsaí folláine a chur chun cinn sa scoil do dhaltaí agus do mhúinteoirí.  Buaileann muid leis an Coiste Follaine dhá uair achan téarma. Déantar  suirbhé leis na daltaí agus na múinteoirí ag tús agus ag deireadh achan bhliain chun léargas a fháil ar chúrsaí folláine na scoile. Rithtear feachtas bia fholláine le linn na bliana chun bia folláine a chur chun cinn. Úsáidtear físeanna TikTok le taispeáint do phobal na scoile cén dóigh le bia simplí agus folláine a dhéanamh. Tá clár fógraí folláine againn timpeall na scoile a dhíríonn isteach ar na malairtí beaga a thig linn déanamh le bheith níos folláine.

 

7.6 Scoil Sármhaitheasa

Tá an scoil ag glacadh páirt sa thionscnamh ‘Scoil Sármhaitheasa’ a chuireann meabharshláinte agus folláine daltaí scoile chun cinn. Cuirtear cur chuige uile scoile chun cinn. Bíonn ar mhúinteoirí agus daltaí ceardlanna ar líne a dhéanamh a chuireann saincheisteanna folláine chun cinn. Is í Susan Ní Loinsigh, an comhairleoir scoile, a bhíonn ag comhordú an chláir.

 

C. FOLLÁIN na nDALTAÍ

7.7  Imeachtaí Seachchuraclaim

Cuirtear réimse leathan imeachtaí seachchuraclaim ar fáil sa Phobalscoil a bhíonn ar siúl roimh, le linn agus i ndiaidh am scoile.

 

 

 

Spórt

·       Peil Ghaelach

·       Sacar

·       Cispheil

·       Galf

·       Lúthchleasaíocht

·       Camógaíocht

·       Snámh

 

Cultúrtha

·       Drámaí

·       Scléip

·       Ceol

·       Díospóireacht Gael Linn

 

 

Clubanna Lóin

·       Club Spraoi

·       Club Cluichí Boird

·       Club Leabhair

·       Club Fichille

·       Club Machnaimh

·       Club Robotics

 

7.8  Cainteanna / Ceardlanna

Eagraíonn an gairmthreoraí cainteanna agus ceardlanna maidir le cúrsaí meabharshláinte i rith na bliana ag brath ar riachtanais na scoile. M.sh

 • Toillteanas
 • Infuse (clár ar friththromaíocht)
 • Ceardlann RSE – daltaí sinsearach.
 • Ceardlann Sábháilteacht Idirlíona agus Cibearbhulaíocht do dhaltaí agus tuismitheoirí.
 • Ceardlanna Scoil Sármhaitheasa.

7.9  Aitheantas Éachtaí

Tugtar aitheantas poiblí do dhaltaí atá ag baint amach éachtaí taobh amuigh den scoil trí chóras idirchum na scoile agus ar leathanach Facebook na scoile. M.sh éachtaí spóirt agus ceol.

 

D. POLASAITHE AGUS PLEANÁIL

 

7.10  Polasaí Frith-Thromaíocht

Déantar athbhreithniú ar Pholasaí Frith-Thromaíocht na scoile ag tús na scoilbhliana. Déantar suirbhé ar fholláine na ndaltaí ag díriú isteach ar chúrsaí cairdeas agus tromaíochta chun léargas a fháil ar chaidrimh agus cúrsaí folláine.  Déanaimid Clár FUSE leis na daltaí achan bhliain. Bunaíodh Coiste Frith-Thromaíocht i 2023 ina bhfuil daltaí scoile lárnach. TACA is ainm don choiste. (Tá An Chuidiú Ann)

7.11   Plean DEIS

Tá cúrsaí folláine na ndaltaí fite fuaite sa phlean DEIS. Tá ról tábhachtach ag an Comhordaitheoir TSBP cuidiú le daltaí atá ag streachtailt. Seolann an Comhordaitheoir TSBP ríomhphost seachtainiúil amach chuig achan mhúinteoir le heolas maidir le daltaí atá ag streachailt. Cuidíonn seo go mór le múinteoirí a bheith tuisceanach leo sa rang agus seiceáil isteach go pearsanta leo más gá. Tá cóip den Phlean DEIS le fáil ar Google Drive na scoile.

7.12  Comhordaitheoir Folláine

Beidh Comhordaitheoir Folláine a cheapadh don scoilbhliain 2023/24.

7.13  Cumann na dTuismitheoirí

Tá líon baill Cumann na dTuismitheoirí i ndiaidh méadú go mór. Tá ról tábhachtach acu i bpróiseas cinnteoireachta na scoile ó thaobh polasaithe de agus aiseolas riachtanach a chur ar fáil.

7.14  Comhairle na Mic Léinn agus Cinnirí Ranga

Tá páirt gníomhach ag mic léinn i saol na scoile.  Bíonn siad páirteach i gcinnteoireacht na scoile. Cumhachtaíonn sé daltaí agus tugann sé freagracht daofa chun rudaí a athrú muna bhfuil siad sásta.

 

E.  FOLLÁINE AGUS NA MÚINTEOIRÍ

7.15  Múinteoirí Úra, Nua-Cháilithe & Mic Léinn MGO

Beidh Comhordaitheoir ar Mhúinteoirí Úra, Nua-Cháilithe agus Mic Léinn MGO a cheapadh don scoilbhliain 2023/24. Tá coiste bunaithe againn chun Polasaí Ionduchtú a dhréachtú a chuideoidh le múinteoirí úra, nua-cháilithe agus mic léinn MGO socrú isteach agus eolas tábhachta maidir le heitéas na scoile, polasaithe agus nósanna imeachta na scoile a mhíniú daofa. Beidh córas meantóireachta i bhfeidhme le linn na bliana chun tacaíocht a chur ar fáil.

7.16  Club Siúil na Múinteoirí

Eagraítear comórtas siúil gach mí Eanáir chun múinteoirí a spreagadh chun a bheith níos gníomhaí i ndiaidh na Nollag. Is comórtas péire é ina leagtar amach sprioc 20 kiliméadar fá choinne achan múinteoir a bhaint amach go seachtainiúil. Maireann an comórtas go dtí sos lár-théarma mí an Fheabhra. Eagraítear ocáid gníomhach fá choinne míonna eile na bliana. M.sh an Earagail a dhreapadh, oícheanta sóisialta srl.

 

F.  ÁISEANNA

7.17  Cuma Fhisiceach na Scoile

Tá muid ag cur snás le cuma fisiceach na scoile. Seo a leanas na háiseanna a chur muid leis an scoil i mbliana:

 • Binsí scaipthe taobh amuigh den scoil do dhaltaí chun suí orthu.
 • Dhá spás úr sóisialta faoi dhíon laistigh den scoil.
 • Seomra na múinteoirí athmhaisithe.
 • Páirceanna imeartha ar fáil do dhaltaí chun peil a imirt.

 

G.   FÉILEIRE CEILIÚRADH & AIRD
Meán Fómhair

·       Ceardlann Bia Fholláine

·       Ceardlann Athchursáil

·       Cainteanna Cibéarbhulaíocht (an chéad bhliain)

·       Imeacht folláine eagraithe ag deireadh an téarma ag an idirbhliain (modúl Saol na hOibre) fá choinne an chéad bhliain.

Deireadh Fómhair

 • Seachtain Meabharshláinte (Susan)
Samhain

 • Seachtain Seas an Fód (Susan)
 • Imeacht folláine eagraithe ag an idirbhliain (modúl Saol na hOibre) fá choinne an dara bhliain.
Nollaig

 • Ceiliúradh na Nollag (cluichí agus teacht le chéile fá choinne achan bhliain)
 • Geansaithe na Nollag agus máisiú crann Nollag
Eanáir

 • Imeacht folláine eagraithe ag deireadh gach téarma ag an idirbhliain (modúl Saol na hOibre) fá choinne an chúigiú bhliain.
Feabhra

 • Seachtain Aird Digiteach
 • Cainteanna eagraithe ar cibéarbhulaíocht do na tuismitheoirí
Márta / Aibreán

 • Cainteanna eagraithe ar dhrugaí, alcól agus fón póca
 • Seachtain na Folláine
Bealtaine

 • Imeachtaí eagraithe do dhaltaí na hArdteiste

 

H.   CLÁR AMA FOLLÁINE
Bliain 1 Bliain 2 Bliain 3
Corpoideachas 134 uair 134 uair 134 uair
OSPS 100 uair 100 uair 100 uair
OSSP 100 uair 100 uair 100 uair
Folláin Digiteach 67 uair 67 uair 67 uair
401 uair 401 uair 401 uair

 

8.  PRÍOMHTHORTHAÍ NA SUIRBHÉANNA FOLLÁINE

Deireadh Fómhair 2022

 

8.1 Príomhthorthaí Suirbhé na nDaltaí

 • Níl 31.4% de dhaltaí cinnte faoi cén áit le tacaíocht a fháil sa scoil má bhíonn deacrachtaí acu.
Plean Gníomhaíochta:

o   Tá postaeir curtha suas ar na ballaí agus i leithris na scoile.

o   Beidh tionól rialta ag daltaí leis an Chean Bliana ó mhí Meán Fómhair 2023 ar aghaidh agus cuirfear an t-eolas seo in iúl daofa. Chomh maith, beidh nascmhúinteoir ag achan bhliain a bheidh ag cur tacaíochta ar fáil le linn na bliana.

 

 • Tá 8.3% de dhaltaí ar bheagán cairde agus 1% a mhothaíonn nach bhfuil cairde acu.
 • Ní mhothaíonn 8.7% de dhaltaí sásta ar scoil.
Plean Gníomhaíochta:

o   Is cúis imní é seo dúinn. Tá daltaí ann a chaitheann a sos agus lón sna leithris mar nach bhfuil cairde acu.

o   Tá an Comhordaitheoir TSPB, an t-Oifigeach Críochnú Scoile agus an Coiste Cúraim ag déanamh monatóireacht ar seo agus ag iarraidh dul i ngleic leis.

o   Tá sé mar sprioc againn an céadatán seo a laghdú mar pháirt de Phlean DEIS.  Níos mó eolais maidir leis na gníomhaíochtaí le fáil sa phlean DEIS.

 

 • Ba mhaith le daltaí níos mó imeachtaí a bheith ar siúl ag am lóin.
Plean Gníomhaíochta:

o   Thosaigh muid club Spraoi, club cluichí boird, club fichille agus club leabhair i mí na Samhna 2022 chun imeachtaí a chur ar siúl. Tá muid ag díriú isteach ar dhaltaí sóisearach faoi láthair mar gheall ar na amanna lóin difriúla atá sa scoil don bhliain seo.

o   Tá súil againn freastal ar dhaltaí sinsearach nuair a bhíonn an sos agus am lóin céanna ag gach duine (2023/24)

o   Tá dhá áit sóisialta faoi díon breise curtha leis an scoil i mbliana. Tá na daltaí sinsearach ag baint úsáid astu.

 

 • Deis ‘drop in’ a dhéanamh leis an chomhairleoir nuair a bhíonn rudaí ag cur isteach ar dhaltaí. (Cupán tae le Susan)

 

Plean Gníomhaíochta

o   Tá an chomhairleoir chun am faoi leith a chur ar leataobh achan seachtain chun go féidir le daltaí siúl isteach chun labhairt léi.

 

8.2 Príomhthorthaí Suirbhé na Múinteoirí (Deireadh Fómhair 2022):

 • Síleann 25% den fhoireann nach bhfuil cuma fhisiciúil na scoile fáilteach agus teolaí.
Plean Gníomhaíochta:

o   Tá obair athnuacháin de dhíth ar an chearnóg mhór agus ar an leabharlann. Beidh buiséad de dhíth fá choinne seo.

o   Tá coiste bunaithe againn chun plean a chur le chéile maidir le cúrsaí a fheabhsú.

o   Tá muid tar éis 3 mural a chur suas i mbliana – sa seomra ‘sensory’, spás sóisialta faoi díon agus i nGleann Tornáin.

 

 • Síleann 25% den fhoireann nach mbíonn obair, buanna nó éachtaí na ndaltaí ar taispeáint laistigh den scoil.
Plean Gníomhaíochta:

o   Tá muid ag obair ar phlean chun leagan amach níos fearr a bheith ar na ballaí. Athbhrandáil de dhíth ar an leabharlann agus ar an chearnóg mhór.

o   Is obair mhór atá i gceist. Tá muid chun tosú go beag le balla amháin agus tógáil ar bliain i ndiaidh bliana.

o   Hall of Fame ag tabhairt aitheantas do na éachtaí uilig atá bainte amach ag an scoil le gairid.

 

 

 • Tá 35% den fhoireann den thuairim nach bhfuil go leor tacaíocht ar fáil do mhúinteoirí úra.
Plean Gníomhaíochta:

o   Comhordaitheoir Múinteoirí Úra, Nua Cháilithe agus Mic Léinn MGO a cheapadh don scoilbhliain úr.

o   Coiste meantóireachta a bhunú do mhúinteoirí úra agus ábhair múinteoirí don scoilbhliain 2023 / 2024.

o   Deis a thabhairt do mhúinteoirí úra tréimhsí breathnóireachta a chaitheamh i ranganna eile.

o   Múinteoirí úra teacht isteach ‘na scoile roimh ré chun bualadh leis an mheantóir, turas a fháil thart ar an scoil, eochracha a fháil, polasaithe na scoile a fháil agus foghlaim cén dóigh le VSware a úsáid.

 

 

 

 

8.3 Príomhthorthaí Suirbhé na dTuismitheoirí (Deireadh Fómhair 2022):

 

Tuairimí na dTuismitheoirí maidir le cúrsaí tromaíochta sa scoil

 • Tromaíocht ach tá leisc ar an dalta inse do mhúinteoir
 • Tromaíocht ó bhéil, ag magadh faoi dhaltaí, cúlchaint ó ghirseacha, daltaí faoi leith ag cur isteach ar rang.
 • Daltaí ag léiriú easpa meas ar a chéile
Plean Gníomhaíochta:

o   Rith an Comhairleoir agus an Comhordaitheoir TBSP clár Infuse leis an dara bhliain i mbliana chun dul i ngleic le tromaíocht.

o   Is é ‘Cineáltas’ téama Seachtain na Folláine.

o   Tá Coiste Frith-Thromaíocht (TACA) bunaithe ag an Chomhairleoir déanta suas de mheascán de dhaltaí scoile chun dul i ngleic le tromaíocht agus ionchur a fháil ó na daltaí air.

o   Tá muid chun suirbhé a dhéanamh go rialta le daltaí na scoile chun monatóireacht a dhéanamh ar chúrsaí tromaíochta.

 

 

Am Lóin

 • Ba mhaith le tuismitheoirí spás sóisialta bheith ar fáil do dhaltaí ag am lóin.
 • Ba mhaith leo seomra suaimhneach a chur ar fáil roimh am scoile agus ag am lóin.
Plean Gníomhaíochta:

o   Níos mó clubanna  a chur ar siúl ag am lóin do dhaltaí sóisearach agus sinsearach.

o   Seomra suaimhneach a bheith againn ó Meán Fómhair 2023. Beidh na amanna lóin céanna sa scoil. Nasc ag seo le plean DEIS.

o   Tá dhá áit úr taobh amuigh faoi díon curtha ar fáil do dhaltaí i mbliana. Tá muid ag déanamh maisiúcháin orthu.

 

Seiceáil Isteach

 • Ba mhaith le tuismitheoirí go mbeadh struchtúr ann a thig linn seiceáil isteach le daltaí.
Plean Gníomhaíochta:

o   Nascmhúinteoir ag seiceáil isteach le daltaí achan lá.

o   Fios ag múinteoirí cé hiad na daltaí atá ag streachailt (ríomhphost seachtainiúil an Comhordaitheoir TBSP.

o   Beidh tionól rialta ag daltaí leis na Ceann Bliana ó mhí Mheán Fómhair 2023 ar aghaidh.

 

 

 

————————————————————————————————————

Cuireadh an polasaí athbhreithnithe seo faoi bhráid Bhord Bainistíochta na Pobalscoile ar an __________ agus tá athbhreithniú le déanamh air i ___________

Síniú _______________________________

     Cathaoirleach an Bhord Bainistíochta