Polasaí Eachtra Chriticiúil

POLASAÍ EACHTRA CHRITICIÚIL

Réamhra

Séard Eachtra Chriticiúil nó “eachtra nó sraith imeachtaí a chuireann isteach ar  ghnáth mhodhanna oibre na scoile, agus  a chuireann isteach ar ghnáth  reáchtáil  na scoile ”

Thig  le scolairí, múinteoirí, an foireann iomlán agus an ceantar a bheith i gceist le h-Eachtra Criticiúíl.

Samplaí d`Eachtraí Chriticúil

 • Bás i measc phobal na scoile, cé acu bás tobann, féin mharú, timpiste nó tinneas
 • Timpiste nó tragóid sa cheantar
 • Timpiste a tharlaíonn laistigh den scoil
 • Damáiste déanta don scoil
 • Ionsaí ar scoláire nó ar bhall foirne

 

Aidhm an Phlean:

Is í an aidhm atá leis an phlean seo nó córas éifeachtach a thabhairt don fhoireann agus don bhainistíocht chun déileáil le h-eachtraí mar na cinn atá luaite thuas. Sa dóigh seo cuirfear an cás faoi smacht go héifeachtach i dtimpeallacht na scoile agus déanfar éifeacht an eachtra a laghdú.

Foireann Bainistithe Géarchéime (FBG)

Tá an foireann bainisithe sa scoil déanta suas de:

 • Príomhoide
 • An Leas Phríomhoide
 • An Múinteoir Gairm Threoir.
 • An Múinteoir Tacaíocht Foghlama
 • Comhordaitheoir Teagmhála Baile, Scoile agus Pobail (TBSP)
 • An Séiplíneach
 • An múinteoir i gceannas ar Chomhairle na Mic Léinn.
 • Baill de Choiste na dTuismitheoirí
 • Rúnaí na scoile

 

Beidh  na Cinn Bliana ar fáil ma bhíonn siad de dhith. Oibríonn an Príomhoide mar Cheann Foirne.

Liosta an Phríomhoide

 • Teagmháil leis na Gardaí leis an eachtra/bás a chinntiú
 • Teagmháil a dhéanamh le údaráis na scoile
 • Na daoine oiriúnach sa HSE agus NEPS srl a chur ar an eolas
 • Teagmháil a dhéanamh leis an FBG
 • tTascanna a chomhroinnt leis an Fhoireann Bainisithe Gearchéime

 

Cuid de na tascanna eile

 

 • Duine amháin a cheapadh chun labhairt leis na meáin chumarsáid.
 • Ráiteas réamh-ullmhaithe a scríobh do na meáin chumarsáid.
 • Teagmháil a dhéanamh le foireann na scoile le iad a chur ar an eolas, mas ga, agus chun cruinniú a shocrú.
 • Tacaíocht a chur ar fáil don fhoireann.
 • Spás a chur ar fáil do na daltaí ar a mbeidh maoirseacht déanta.
 • Plean réamh-ullmhaithea bheith réidh chun déileáil le fiosraithe tuismitheoirí.
 • Duine amháin a bheith ag tabhairt freagra ar an ghuthán i rith an lae.
 • Na daoine oiriúnach sa HSE agus NEPS srl a chur ar an eolais.
 • Liosta a chur le chéile de chairde an duine.
 • Ráiteas a ullmhú do na daltaí – eolas cruinn – gan laoch a dhéanamh.
 • Rudaí cosúil le scrúduithe tí , bronnadh a chur ar ceal.

 

Liosta an Mhúinteora

 • Gnáth am a choinneáil.
 • Gan ligean do scoláire siúl thart leo féin.
 • Labhair faoin duine/ scéalta dearfacha fúthu a inse (ach gan laoch a dhéanamh daofa.)
 • Leanstan  leis an gnáth obair (ach gan stró mór a bheith leis / obair bhaile a thabhairt / rudaí a choinneáil mar is gnáth.
 • Cosc ar ghrúpaí móra de dhaltaí bailiú le cheile.
 • Cead a thabhairt do dhaltaí dul go dtí an leithreas ach cinnte a dhéanamh go bpilleann said.

 

Tuairiscí a choinneáil : Caithfidh gach ball den fhoireann taifeaid a choinneail ar gach glaoch fón, litir, teachtaireacht , cruinnithe agus idirghabháil a bhí acu.

 

Rúndacht:  Leanann an scoil modh rúndachta agus an freagracht atá orthu déileáil leis an eachtra chomh mothúlach agus is féidir.

 

An Foireann Bainistithe Géarchéime  (FBG) – Pobalscoil Ghaoth Dobhair

Seoirse Ó Dochartaigh, Príomhoide                                     (074) 9531311

Nigel Mac Phaidín, Leasphríomhoide

Brídín Ní Ghallchóir, Múinteoir Tacaíocht Foghlama

Susan Ní Loinsigh, Múinteoir Gairmthreoir

Teresa Ní Ghallchóir (TBSP)                                              (087) 6989667

Fionnuala Ní Mhainnín, Comhairle na Mac Léinn

An tAthair Breandán

Treasa de Búrca, Rúnaí

 

Na Cinn  Bliana

1ú bliain Ciarán G. Mac Pháidín
2ú bliain Dana Nic Giolla Bhríde
3ú bliain Eibhlín Uí Shearcaigh
4ú bliain Ciarán J. Mac Pháidín
5ú bliain Susan Ní Loinsigh
LCA Ita Uí Ghallchóir
6ú bliain Emmet Mac Aoidh

 

Prótacal Eachtra Chriticiúil

Treoirlínte

Foireann Cúram   Oifig   Feighlí na scoile   Ceann Bliana cuí agus Séiplíneach
● Prótacal a phriontáil

● Monatóireacht

● Spás faoi mhaoirseacht a chur ar fáil

● Freagra seasmhach

● Duine amháin ar an ghuthán

●Scoil oscailte ● Comhthadhall le na tuismitheoirí agus an teaghlach

 

Tascanna Leagtha síos ag an Cheann Foirne

Ainm

 

Tasc
Príomhoide

 

 

 

 

Leas Phríomhoide

 

 

 

Rúnaí

 

 

Séiplíneach

 

 

Múinteoir Treoireach

 

TBSP

 

Múinteoir Tacaíochta

 

Baill de Choiste na dTuismitheoirí

 

 

 

Uimhreacha Eigeandála

 

Otharcharr:                   999

Sagart Paróiste:  An tAthair Brian Ó Fearraigh              (074) 9531310

Dochtúir:             Dr. Tony Delap          Dr. O`Neill                    Dr. Martin Brennan

(074) 9532445         (074) 9531499         (074) 9548310

Garda:                  (074) 9532445

 

Stáisiún Dóiteáin:         Gaoth Dobhair       (074) 9531478

An Clochán Liath   (074) 9522999

An Fál Carrach      (074) 9135237

 

Ospidéal:              Ospidéal na hOllscoile Leitir Ceanainn          (074) 9125888

NEPS:                   (01) 889 2700         (074) 9178592 – Leitir Ceanainn

Tusla :                   (01) 7718500          (074) 9197325 – Leitir Ceanainn

Jigsaw:                  (074) 972 6920

 

Donegal Youth Services:        (074) 912 9630

 

Treoirlínte Toraidh

 • Cé a bhéas i láthair: Príomhoide, LeasPhríomhoide, Cinn Bhliana, Múinteoir Ranga
 • Garda Onórach – ceist a chur ar an teaghlach –éide scoile
 • Blátha ón scoil
 • An chuid eile den scoil mar is gnáth

 

Cuimhneacháin

 • Aifreann sa scoil  10-14 lá i ndiaidh an tórraimh
 • Cuireadh a thabhairt  do thuismitheoirí agus daoine eile chuig an Aifreann
 • Bíodh an tAifreann ann luath le seans a thabhairt do dhaoine a gcuid bróin a thaispeáint
 • Bíodh cairde páirteach sa tseirbhís
 • Rachaidh an scoil ar aghaidh mar is gnáth
 • Tabhair eolas faoi chuimhneacháin míosúil nuair a tharlaíonn sé.

Prótacal chun an fhoireann a chur ar an eolas

 • Cruinniú i ndiaidh am scoile
 • Tabhair eolas cruinn agus beacht
 • Dáiligh Treoirlínte
 • Bíodh an dara cruinniú ann 24 uair níos moille chun fadhbanna agus imní a phlé.

 

 

 

 

Prótocol nuair a tharlaíonn Bás Foirne

 • Cruinniú Foirne
 • Inse dona daltaí i ngrúpaí ranga
 • Tabhair seans do dhaoine a gcuid mothúcháin a phlé.

 

Taobh Amuigh de Am Scoile

 • Téann an Príomhoide i dteagmháil leis an FBG
 • Déanann an FBG
  • Brón a chur in iúl don teaghlach
  • Tacaíocht na scoile a chur in iúl
  • Ráiteas a ullmhú dona meáin
  • Foireann na scoile a chur ar an eolas
  • Príomh dhuine a eagrú le dul chuig an tórraimh ar son na scoile
  • Plean a chur i bhfeidhm dona daltaí agus iad ag pilleadh chun na scoile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gearr Théarma -1ú Lá

Tasc Ainm
Eolas a bhailiú

 

 

Dul i dteaghmáíl leis na seirbhisí cuí

 

 

Cruinniu FBG a eagrú

 

 

Cruinniu foirne a eagrú

 

 

Clárama don lá a eagrú

 

 

Déileáil  le  Tuismitheoirí

 

 

Maoirseacht scoláirí

 

 

Teaghmháil leis an teaghlach

 

 

Déileáil leis na meáin

 

 

 

Meán Téarma 24-72 uair

Tasc Ainm
Tacaíócht a eagrú

 

 

Teacht ar ais ar an ghnáth chlárama

 

 

Socruithe ( cuairt/ torramh)

 

 

Teaghmáil leis an teaglach maidir le na socruithe

 

 

Uaireanta scoile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i ndhiadh 72 uair

Tasc Ainm
 

Monatóireacht a dhéanamh ar na scoláirí

 

Athbhreithniú ar an phlean

 

Socruithe cuimhneacháin

 

 

 

 

 

 

 

Cuireadh an polasaí athbhreithnithe seo faoi bhráid Bhord Bainistíochta na Pobalscoile ar an ____________________ agus tá athbhreithniú le déanamh air i ______________

 

Síniú _________________________________

Cathaoirleach an Bhord Bainistíochta

 

Dáta _______________________________