Polasaí Comhshaoil

POLASAÍ COMHSHAOIL

 

 1. SCÓIP
 • Baineann an polasaí seo le scoláirí, múinteoirí agus fostaithe Pobalscoil Ghaoth Dobhair.
 • Tá gach duine a bhaineann úsáid as fhoirgneamh agus timpeallacht na scoile freagrach as an pholasaí seo a chur i bhfeidhm.

 

 

 1. RIACHTANAS AN PHOLASAÍ

 

Seo a leanas na fáthanna a bhfuil polasaí comhshaoil riachtanach don scoil:

 • Áit oibre glan agus folláin a chur ar fáil do phobal na scoile.
 • Meas agus bród a chothú don thimpeallacht scoile atá riachtanach do fhorbairt pearsanta gach duine.
 • Méadú sa mhéid bruscar i dtimpeallacht na scoile, go háirithe buidéil plaisteach caite thart.
 • Brat glas a bhaint amach don scoil faoi 2023.

 

 1. AIDHMEANNA

 

 • Feasacht a chothú don timpeallacht trí oideachas comhshaoil a chur ar fáil do scoláirí agus múinteoirí na scoile.
 • Atmaisféar a chruthú trína bhfuil sé ina cheart ag scoláirí agus foireann oibre oibriú i dtimpeallacht atá sábháilte, glan agus folláin.
 • Spioraid freagracht shibhialta a chruthú sna scoláirí.
 • Nósanna maithe a chruthú ó thaobh diúscairt bruscair.
 • Caighdeán glaineachta a fheabhsú sa scoil agus thart ar timpeallacht na scoile.
 • Múinteoirí a spreagadh cúrsaí comhshaoil a chur chun cinn ina n-ábhair féin ar bhunús comhchuraclaim.

 

 

 1. AN POLASAÍ A CHUR I BHFEIDHME

Tá róil agus freagrachtaí faoi leith ag geallshealbhóirí na scoile chun an polasaí seo a chur i bhfeidhme. Seo a leanas iad:

 

 • Príomhoide agus Leas-Phríomhoide
 • Is é an phríomhoide agus an leas-phríomhoide atá freagrach as an pholasaí seo a chur i bhfeidhm i measc an fhoireann teagaisc agus na scoláirí agus deá-shampla a thabhairt.
 • Fógra a dhéanamh maidir leis na cathaoireacha a chur suas ar na táblaí ag deireadh gach lá.

 

 • Múinteoirí

Tá sé de dhualgas ar mhúinteoirí:

 • Cinntiú go gcuireann daltaí bruscar ar bith atá ina luí thart sa seomra ranga isteach sa bhosca bruscar ceart.
 • Gan ligeáint do scoláirí ithe sna seomraí ranga.
 • Cinntiú nach bhfágtar bruscar ina luí thart le linn maoirseachta ag am lóin.
 • Monatóireacht agus treoir a thabhairt do scoláirí bruscar a thógáil agus a chur sna boscaí bruscair ceart.
 • Iachall a chur ar scoláirí bruscar fáin a phiocadh suas taobh istigh agus taobh amuigh den scoil, fiú muna leo é.
 • Cinntiú go gcuirfear cathaoireacha suas ar na táblaí ag deireadh an lae.
 • Glas a chur ar na seomraí ranga ag am sos agus ag am lóin chun cinntiú nach mbíonn daltaí ag ithe sna seomraí ranga.

 

 • Daltaí

Tá sé de dhualgas ar scoláirí:

 • Bruscar ar bith a bhíonn acu sna seomraí ranga a chur sa bhosca bruscar.
 • Gan bheith ag ithe sna seomraí ranga.
 • Boscaí bruscair athchúrsála a úsáid.
 • Bruscar a thógáil atá ina luí thart i dtimpeallacht na scoile.
 • Cuidiú a thabhairt do fhoireann glantacháin chun scoil glan a chaomhnú.
 • Bruscar fáin a phiocadh suas taobh istigh agus taobh amuigh den scoil, fiú muna leo é.

 

 • Feighlí Scoile/Foireann Glantacháin

Tá sé de dhualgas ar an feighlí scoile/ foireann glantacháin:

 • Na boscaí bruscair a fholmhú gach lá nó nuair a bhíonn siad lán agus athchúrsáil a dhéanamh ar an méid a féidir.
 • Na boscaí bruscair buí uilig a chruinniú agus a réiteach gach lá.

 

 

 • Coiste Glas

Seo a leanas ról an Choiste Glas:

 • Buaileadh le chéile uair gach mí chun cúrsaí athchúrsála, bruscair agus timpeallachta a phlé.
 • Spriocanna a chur i bhfeidhm agus measúnú a dhéanamh ar an tríchur agus an aschur go rialta.
 • Deá shampla a thaispeáin do phobal na scoile fríd a ghníomhaíochtaí féin.

 

 • Tuismitheoirí
 • A bheith eolach ar an pholasaí comhshaoil.
 • A bheith aireach faoi athchúrsála i gnáth lá scoile a bpáistí (m.sh. boscaí lóin in áit pacáistíocht plaisteach, buidéil in-athúsáidte in áit buidéil plaisteach)
 • Na cleachtais a fhoghlaíonn na scoláirí ar scoil a chur i bhfeidhm ina mbaile féin.

Dul chun cinn agus éachtaí a chur in iúl do thuismitheoirí na scoile trí Facebook agus suíomh idirlín na scoile.

 

 1. RIALACHA GLAS

 

 • Tá cosc iomlán ar na rudaí seo a leanas i bhfoirgneamh agus i dtimpeallacht na scoile:
  • Buidéil plaisteach
  • Guma Cogántach

 

 1. POLASAÍ INNEACHAIR

 

 • Ag tús gach scoilbhliain, tabharfaidh an Oifigeach Feasachta Comhshaoil traenáil agus treoir don chéad bhliain úr ó thaobh bruscar de.
 • Beidh múinteoirí ag neartú na rialacha seo gach lá i bhfoirgnimh agus i dtimpeallacht na scoile.
 • Beidh an phríomhoide agus an leas phríomhoide ag neartú na rialacha seo ag tionóil, fógraí idirchum agus le linn maoirseachta.

 

 1. CRITÉIR REATHA

Beidh measúnú rialta a dhéanamh ar an pholasaí seo tríd:

 • Éifeacht físeach timpeallacht scoile atá saor ó bhruscar agus glan.
 • Aiseolas ó scoláirí agus tuismitheoirí.
 • Athbhreithniú rialta.

 

—————————————————————————————————————-