Polasaí Turais Oideachasúil

0POLASAÍ TURAIS OIDEACHASÚIL

 

 1. RÉAMHRÁ

 

Cuireann turais scoile agus turais ranga deiseanna oideachasúil ar fáil a shaibhríonn scileanna intléachtúla, cultúrtha agus sóisialta na ndaltaí. Neartaíonn turais scoile gníomhaíochtaí foghlama a fhorbraíonn scileanna ceannaireachta, cumarsáide agus obair foirne.

Tá an polasaí seo bunaithe ar Chiorclán M20/04 – Turais Oideachasúil Grúpaí Scoile (laistigh agus lasmuigh den Stát).

 

 1. SCÓIP

 

Clúdaíonn an téarma ‘turas scoile’ gach cineál gníomhaíocht a tharlaíonn lasmuigh den scoil faoi mhaoirseacht múinteoirí. Cuirfidh gach ball foirne a eagraíonn turais de chineál ar bith an polasaí seo i bhfeidhm. Baineann an polasaí seo le gach dalta – agus a dtuismitheoir/caomhnóir – a ghlacann páirt i ngníomhaíochtaí lasmuigh den scoil. Cuirfear Cód Iompair Phobalscoil Ghaoth Dobhair i bhfeidhm le linn turais scoile.

 

 1. TURAIS LAE

 

Tá sé tábhachtach go ndéantar turais scoile a phleanáil agus a eagrú sa dóigh agus nach gcuirtear isteach ar an lá scoile. Tarlaíonn turais lae le linn nó lasmuigh d’am scoile. Seo a leanas samplaí de thurais lae:

 • Obair allamuigh M.Sh Bitheolaíocht agus Tíreolaíocht
 • Turais Staire
 • Cuairt chuig gailearaí ealaíne, músaeim, taispeántais agus amharclanna
 • Ceolchoirm
 • Imeachtaí Spóirt lasmuigh den scoil
 • Díospóireacht
 • Laethanta oscailte ollscoile
 • Imeachtaí a bhaineann le cúrsaí ábhair

 

Nós Imeachta Múinteoirí Ag Eagrú TURAS LAE

 1. Caithfear an Príomhoide a chur ar an eolas maidir leis an turas lae chomh luath agus is féidir agus cead a lorg.
 2. Ba chóir eolas a chur ar fáil don fhoireann dhá lá roimh ré maidir leis an dáta, am agus ainmneacha na ndaltaí atá ag glacadh páirt.
 • Ba chóir gníomhaíochtaí spóirt atá ag tarlú le linn am ranga a shocrú leis an phríomhoide roimh ré agus ainmneacha na ndaltaí atá ag glacadh páirt a chur ar fáil don fhoireann dhá lá roimh ré.
 1. Ba chóir grúpa a chruthú ar VSware de na daltaí atá ag glacadh páirt san imeacht ar an lá agus iad a thaifead faoin lipéad ‘seachchuraclam’.
 2. Ba chóir go mbeadh cóimheas oiriúnach idir líon na ndaltaí agus líon na múinteoirí ag taisteal. Brathann an cóimheas seo ar nadúr an turais agus aois na ndaltaí.
 3. Tá foirm ceadúnas de dhíth sínithe ag tuismitheoir / caomhnóir chun freastal ar thuras scoile.
 • Ba chóir sonraí teagmhála a chur ar fáil do thuismitheoirí / caomhnóirí i gcás éigeandála. Thig seo a dhéanamh trí oifig na scoile.
 • Ba chóir Foim Tuairisc Eachtraí a chomhlánú fá choinne timpistí agus eachtraí a tharlaíonn le linn an turais. M.sh timpiste, bulaíocht, mí-iompar, dí-mhúinte, ag briseadh rialacha scoile.

 

 1. IMEACHTAÍ SPÓIRT
 • Tá gach bainisteoir foirne freagrach as cinntiú go bhfuil mála garchabhrach leo chuig cluiche.
 • Má tharlaíonn droch-ghortú cuirfear glao ar dhochtúr nó otharcharr.
 • Caithfear gach gortú / timpiste a thaifead.
 • Má bhíonn cluiche lasmuigh d’uaireanta scoile beidh ar thuismitheoirí / caomhnóirí iad a bhailiú ón scoil.
 • Caithfear cur in iúl don mhúinteoir má bhíonn tuismitheoir /caomhnóir ag iarraidh a ndalta a thabhairt abhaile ó chluiche.
 • Cuirfear Cód Iompair na scoile i bhfeidhm le linn imeachtaí scoile lasmuigh den scoil mar atá sonraithe i bpointe 5.(F).

 

 1. TURAS SCOILE THAR OÍCHE / THAR LEAR
 • Thig le turas a bheith thar oíche agus ar feadh tréimhse níos faide eagraithe ag Ceann Bliana nó Roinn Ábhair. M.Sh. Turais Scoile Idirnáisiúnta, Ionaid Oideachais Lasmuigh srl
 • Ba chóir gníomhaire taistil / tionscnóir turais ceadúnaithe amháin a úsáid nuair atá turas thar lear a eagrú.
 • Ba chóir go mbeadh cóimheas oiriúnach idir líon na ndaltaí agus líon na múinteoirí ag taisteal. Brathann an cóimheas seo ar nadúr an turais agus aois na ndaltaí ach go ginéaralta is 1:10 an cóimheas ídéalach.

 

 • NÓS IMEACHTA TURAIS SCOILE A EAGRÚ

 

 1. EAGRÚCHÁIN AGUS CEADÚ

Caithfear  an Príomhoide a chur ar an eolas maidir leis an turas scoile thar lear chomh luath agus is féidir agus cead a lorg. Déanfar plé ar:

 • Luach Oideachasúil an Turais
 • Costas an Turais
 • Cúrsa Taistil
 • Sabháilteacht an Suíomh

 

 • Caithfear iarratas a dhéanamh chuig an Bhord Bainistíochta ag lorg cead chun imeacht ar thurais scoile mar atá sonraithe i gCiorclán M20/04. Tabharfar briseadh síos ginéaralta ar an turas ar nós dátaí, cúrsa taistil, cóimheas na múinteoirí daltaí, árachas taistil, praghas srl.

 

 1. FOIREANN TURAIS
 • Socróidh an ceannaire na múinteoirí a bhéas ag dul ar an turas chomh luath agus is féidir. Roinnfear na dualgais  i measc na foirne mar a leanas: (a) Airgeadais (ceannaire), (b) Pasanna, (c) Cárta Eorpach um Árachas Sláinte, (d) Sonraí Teagmhála agus Leighis na nDaltaí agus (e) Dáileadh Seomraí.

 

 1. AG ROGHNÚ DALTAÍ / NÓS IMEACHTA IARRATAIS
 • Eagrófar cruinniú fá choinne na ndaltaí ar mhaith leo páirt a ghlacadh sa turas scoile.
 • Tabharfar bileog eolais do na daltaí le mionshonraí maidir le cúrsaí taistil, praghas agus dátaí íocaíochta. Chomh maith le sin, scaipfear foirm iarratais ar na daltaí. Is é príomhaidhm an fhoirm iarratais ná chun suim a mheas. Ní ionann seo agus tairiscint áite ar an turas scoile.
 • Déanfaidh ceannaire an turais, an foireann turais agus an leas phríomhoide scrúdú ar fhoirmeacha iarratais an turas scoile. Thig dul i gcomhairle leis an Phríomhoide. Pléifear taifead iompair na ndaltaí agus socraítear cé na daltaí a dhéanfar áit a thairiscint daofa. Beidh an focal deiridh ag an Cheannaire Turais, an Leas Phríomhoide agus Príomhoide.
 • Is ag an staid seo a dhéantar díbirt ar dhaltaí mar gheall ar dhroch iompair sa scoil.
 • Bainfear úsáid as córas crannchur i gcás uimhreacha ró mhór.
 • Beidh cruinniú ann do na daltaí a roghnaítear ag leagaint amach dátaí íocaíochta agus éarlais neamh-aisíoctha a íoc. Caithfear cloí leis na spriocdátaí. Ní bheidh áit ag dalta ar an turas scoile gan éarlais a íoc.
 • Thig leis an Cheannaire Turais oíche eolais a eagrú do thuismitheoirí / caomhnóirí roimh an turais. Beidh sonraí pearsanta, teagmhála agus pas de dhíth. Cuirfear béim ar thábhacht eolas cruinn a thabhairt mar go ngearrfar táillí aerlíne. Chomh maith le sin, beidh ar thuismitheoirí / caomhnóirí foirm toiliú a shíniú ag tabhairt cead don dalta taisteal agus sonraí teagmhála a thabhairt.

 

 1. ÍOCAÍOCHT / AIRGEADAIS
 • Íocfar an éarlais roimh dáta faoi leith.
 • Ní bheidh áit ag dalta ar an turas scoile gan éarlais a íoc.
 • Cuirfidh ceannaire an turais bileog eolais ar fáil do thuismitheoirí maidir leis na spriocdátaí atá ann chun an iarmhéid a íoc.
 • Tabharfar bileog eolais do na daltaí le mionshonraí maidir le cúrsaí taistil, praghas agus dátaí íocaíochta.
 • Caithfear úsáid a bhaint as gníomhaire taistil / tionscnóir turais ceadúnaithe atá le fáil ar aviationreg.ie fá choinne turais thar lear.
 • Ba chóir taifead cruinn a choinneáil ar na suimeanna atá íoctha ag daltaí.

 

 1. EOLAS TEAGMHÁLA

Caithfidh an Ceannaire Turais cinntiú go bhfuil eolas teagmhála fágtha leis an phríomhoide / leas phríomhoide i gcás éigeandála. Seo a leanas an t-eolas atá de dhíth:

 1. Ainmneacha, seoltaí agus sonraí teagmhála baile gach dalta atá ag glacadh páirt ar an turas.
 2. Sonraí iomlána cúrsaí taistil, seoltaí óstáin, uimhreacha teagmhála srl.
 • Sonraí teagmhála gach ball den fhoireann turais.

 

 1. IOMPAR na nDALTAÍ

Beidh Pobalscoil Ghaoth Dobhair ag súil le iompar béasach, measúil agus freagrach le linn imeachtaí seach-churaclaim. Tá sé tábhachtach ag ceannaire an turais seo a chuir in iúl do dhaltaí agus tuismitheoirí / caomhnóirí ag tús an tréimhse iarratais.

 • Buailfidh ceannaire an turais le daltaí roimh ré chun dul fríd Cód Iompair agus polasaí Mhí-Úsáid Substaintí na scoile. Tá sé de dhualgas ar dhaltaí rialacha na scoile a leanúint agus leagfear béim faoi leith ar:
 • Daltaí a bhíonn ag caitheamh toitíní, ag vapáil, ag ól alcóil nó ag glacadh drugaí mí-dhleathach.
 • Tá gach dalta freagrach as a maoin féin, M.sh. airgead, málaí taistil, srl. Ba chóir go mbeadh lipéid soiléir ar mhaoin pearsanta na ndaltaí. Ní ghlacann an scoil freagracht ar mhaoin na ndaltaí.
 • Táthar ag súil le daltaí caitheamh go measúil lena chéile agus leis an fhoireann turais. Ní ghlacfar le troid nó maslaí.
 • Ba chóir do cheannaire an turais seiceáil a dhéanamh ar na seomraí roimh seiceáil isteach chun nóta a ghlacadh de dhamáiste ar bith atá déanta cheana féin. Ba cheart do seo tarlú ar seiceáil amach chomh maith. M.sh maoin an óstáin, bus, srl.
 • Ba chóir do dhaltaí treoracha ar bith a thugann an fhoireann turais le linn an tréimhse ama a leanúint. Tá sé tábhachtach go mbíonn daltaí béasach agus poncúil i rith na hama agus caithfidh siad freastal ar na gníomhaíochtaí uilig atá eagraithe. Caithfidh siad fanacht leis an ghrúpa i rith na hama.
 • Má ghlacann dalta le áit ar thuras scoile, caithfidh siad foirm a shíniú ag leagaint amach go leanfaidh siad rialacha agus cód iompair na scoile le linn an turas scoile. Má bhristear rialacha agus cód iompair na scoile gearrfar smachtbhanna cuí ar fhilleadh ‘na scoile.
 • Caithfidh ball den fhoireann turais fanacht le dalta ar bith nach bhfuil ábalta freastal ar ghníomhaíocht turais de bharr tinneas, mí-iompar, srl.
 • Cuirfear dalta ‘na bhaile má bhíonn drochiompar tromchúiseach ar siúl acu a chuireann sláinte agus sabháilteacht na ndaltaí nó múinteoirí faoi bhagairt.
 • Seo a leanas samplaí de drochiompar tromchúiseach:
  • Ag ól alcóil
  • Ag úsáid substaintí mídhleathach
  • Iompar suaiteach ar bhus, eitleán, bád, óstán nó áit ar bith le linn an turais scoile
  • Ag briseadh rialacha an turais agus an lóistín
  • Goid, ag déanamh damáiste nó eachtra coiriúil
 • Cuirfear an Príomhoide agus tuismitheoirí / caomhnóirí ar an eolas lom láithreach.

 

 1. EISIAIMH I nDIAIDH IARRATAIS

Thig áit ar an turas scoile a bhaint ó dhaltaí le drochiompar agus a bhriseann na rialacha scoile. I gcás mar seo, brathann aisíocaíocht go hiomlán ar choinníollacha an chomhlacht taistil. Tá sé tábhachtach go ndéanann an Ceannaire Turais seo a chur in iúl do dhaltaí agus tuismitheoirí / caomhnóirí sular ndéantar iarratas.

 

 1. MAOIRSEOIREACHT

 

LE LINN AN LAE

 • Déanfar na daltaí a roinnt isteach i ngrúpaí le múinteoir amháin i gceannas ar gach grúpa.
 • Thig am saor a thabhairt do dhaltaí chun dul ag siopadóireacht, fá choinne lón srl. Beidh an deis seo ag daltaí in áit oiriúnach agus beidh áit cruinnithe socruithe leis an ghrúpa roimh ré.
 • Baineann rialacha na scoile leis an am saor seo.
 • Tá sé tábhachtach go bhfuil sonraí fóin na ndaltaí ag na múinteoirí.

 

LE LINN NA hOÍCHE

 • Rachaidh daltaí go dtí a seomraí ar fhilleadh ar an óstán.
 • Déanfar seiceáil go bhfuil achan dalta ina seomra féin ag am luí.
 • Ní ghlacfar le dalta ar bith a bhíonn ag déanamh torainn le linn na hoíche nó ag cur isteach ar chodladh daltaí eile. Beidh smachtbhanna i gceist.

 

 1. ÁRACHAS
 • Beidh árachas cuimsitheach san áireamh i bpraghas iomlán an turais.
 • Cuirfear cóip ar fáil do thuismitheoirí.
 • Is riachtanas é go bhfuil Cárta Eorpach um Árachas Sláinte ag gach dalta roimh imeacht.

 

 1. CURAM LEIGHIS
 • Caithfidh tuismitheoirí / caomhnóirí foirm a chomhlánú ag tabhairt sonraí leighis agus cógais ar bith a ghlacann an dalta.
 • Ba chóir go mbeidh mála garchabhrach bheith leis an fhoireann turais ar an turas.
 • Má tharlaíonn leighis éigeandála le linn an turais, gheobhaidh an Ceannaire an Turais i dteagmháil leis na tuismitheoirí / caomhnóirí.
 • Ar fhilleadh ‘na scoile, déanfar taifead den eachtra sa Leabhar Tuairisc Timpistí.

 

 1. PASANNA
 • Tá an fhreagracht ar dhaltaí cinntiú go bhfuil pas bailí acu don turas.
 • Baileoidh an fhoireann turais pas gach dalta uair amháin a fhaigheann siad fríd an aerfort agus coinneofar iad sabháilte.
 • Tabharfar na pasanna ar ais do na daltaí ag an aerfort ar an bhealach abhaile.
 • Beidh liosta baill an ghrúpa, sonraí teagmhála agus litir toiliú chun taistil ag an Cheannaire Turais fá choinne gach ball.

 

 

————————————————————————————————————–

 

AGUISÍN 1: SEICLIOSTA

SEICLIOSTA DO CHEANNAIRE AN TURAIS

 

1.     Cead a fháil ón phríomhoide.

 

2.     Cead a fháil ón Bhord Bainistíochta (Aguisín 2 – Teimpléad)

 

3.     Eolas ginearálta a scaipeadh ar na daltaí (Aguisín 3 – Teimpléad)

·       Chun suim a mheas

 

4.     Foirm Iarratais le líonadh ag na daltaí (Aguisín 4 – Teimpléad)

·       Ag leagaint amach coinníollacha tairiscint

 

5.     Scrúdú a dhéanamh ar na foirmeacha iarratais

·       Scrúdóidh Ceannaire an Turais, an Leas Phríomhoide agus an Príomhoide na hiarrthóirí

·       Pléifear taifead iompar na ndaltaí agus socrófar cé a dhéanfar áit a thairiscint le

·       Úsáidtear córas ‘lottery’ i gcás uimhreacha ró-mhór. Thig tús áite a thabhairt do dhaltaí bhliain 6

 

6.     Eolas airgeadais a chur ar fáil do na daltaí

·       Spriocdáta éarlais

·       Dátaí íocaíochta

 

7.     Cruinniú a eagrú leis na daltaí roimh an turais (Aguisín 5 – Teimpléad)

·       Pasanna

·       Cárta Eorpach um Árachas Sláint

·       Sonraí teagmhála baile

·       Sonraí leighis

·       Eolas faoin chúrsa taistil

·       Cód Iompair na scoile a chur in iúl

·       Polasaí Mhí-Úsáid Substaintí a chur in iúl

 

8.     Eolas a fhágáil leis an phríomhoide

·       Cúrsaí Taistil

·       Sonraí lóistín

·       Uimhreacha gutháin na múinteoirí

 

 

 

AGUISÍN 2:

TEIMPLÉAD AG LORG CEAD ÓN BHORD BHAINISTÍOCHTA

[Dáta]

A Bhord Bhainistíochta,

Tá an Roinn [Ábhar] ag eagrú turais scoile go dtí [Áit] ó [Dáta]. Ba mhaith linn cead a fháil uaibh an turas a chur in áirithint. Seo a leanas eolas ginearálta faoin turas:

Daltaí:

·       [Ábhair]

·       [Bliain]

·       [Líon]

 

Costas: €

 

Comhlacht Eitilte:

 

Lóistín: [Óstán]

 

Béilte: [Bricfeasta, Dinéar]

 

Imeachtaí Oideachais / Cultúrtha:

·

·

·

·

·

·

·

Gníomhaire Taistil:

 

Árachas Taistil: [San áireamh]

 

Múinteoirí: [Ainmneacha]

AGUISÍN 3:

TEIMPLÉAD EOLAIS GINÉARALTA NA nDALTAÍ

 

[Dáta]

A Thuismitheoirí / Caomhnóirí Dhil,

Tá an Roinn [Ábhar] ag eagrú turais scoile go dtí [Áit] ó [Dáta]. Ba mhaith linn cuireadh a thabhairt do pháiste freastal ar an turas seo linn. Seo a leanas eolas ginearálta faoin turas:

Dátaí:

 

Costas: €

 

Eolas Iompair:

 

Lóistín: [Óstán]

 

Béilte: [Bricfeasta, Dinéar]

 

Imeachtaí Oideachais / Cultúrtha:

·

·

·

·

·

Gníomhaire Taistil:

 

Árachas Taistil: [San áireamh]

 

Éarlais & Spriocdáta:

 

Múinteoirí: [Ainmneacha]

 

Tuilleadh Eolais: Seol ríomhphost chuig [múinteoir]@psgd.ie

 

AGUISÍN 4:

TEIMPLÉAD FOIRM IARRATAIS

 

[Dáta]

FOIRM IARRATAIS TURAS SCOILE

Caithfidh gach dalta agus tuismitheoir / caomhnóir an fhoirm seo a líonadh isteach agus a shíneadh chun iarratas a dhéanamh ar turas scoile thar oíche.

 1. NÓS IMEACHTA IARRATAIS:
 • Déanfaidh ceannaire an turais, foireann turais, an leas phríomhoide agus an príomhoide scrúdú ar fhoirmeacha iarratais an turas scoile. Pléifear taifead iompair na ndaltaí agus socraítear cé na daltaí a dhéanfar áit a thairiscint daofa.
 • Bainfear úsáid as chóras ‘lottery’ i gcás uimhreacha ró mhór.
 • Caithfear cloí leis na spriocdátaí íocaíochta. Ní bheidh áit ag dalta ar an turas scoile gan éarlais a íoc.
 • Thig áit ar an turas scoile a bhaint ó dhaltaí le drochiompar agus a bhriseann na rialacha scoile. I gcás mar seo, brathann aisíocaíocht go hiomlán ar choinníollacha an chomhlacht taistil.
 • Tá níos mó eolais le fáil maidir le nós imeachta iarratais ibpolasaí Turais Oideachasúil na scoile. (le fáil ar an suíomh gréasáin)

 

 1. IOMPAR na nDALTAÍ

Bíonn Pobalscoil Ghaoth Dobhair ag súil le iompar béasach, measúil agus freagrach le linn imeachtaí seach-churaclaim.

 • Tá sé de dhualgas ar dhaltaí rialacha Cód Iompair agus polasaí Mí-Úsáid Substaintí na scoile a leanúint. (le fáil ar shuíomh idirlín na scoile)
 • Níl cead ag daltaí a bheith ag caitheamh toitíní, ag vapáil, ag ól alcóil nó ag glacadh drugaí mí-dhleathach.
 • Tá gach dalta freagrach ar son a maoin féin, M.sh. airgead, málaí taistil, srl. Ba chóir go mbeadh lipéid soiléir ar mhaoin pearsanta na ndaltaí. Ní ghlacann an scoil freagracht ar mhaoin na ndaltaí.
 • Táthar ag súil le daltaí caitheamh go measúil lena chéile agus leis an fhoireann turais. Ba chóir do dhaltaí treoracha ar bith a thugann an fhoireann turais le linn an tréimhse ama a leanúint.
 • Tá sé de dhualgais ar dhaltaí meas a léiriú do mhaoin ar bith a úsáidtear le linn an turas scoile. M.sh maoin an óstáin, bus, srl.
 • Tá sé tábhachtach go mbíonn daltaí béasach agus poncúil i rith na hama agus caithfidh siad freastal ar na gníomhaíochtaí uilig atá eagraithe.
 • Caithfidh daltaí fanacht leis an ghrúpa i rith na hama.
 • Má bhristear rialacha agus cód iompair na scoile gearrfar smachtbhanna cuí ar filleadh ‘na scoile.
 • Cuirfear dalta ‘na bhaile má bhíonn drochiompar tromchúiseach ar siúl acu a chuireann sláinte agus sabháilteacht na ndaltaí nó múinteoirí faoi bhagairt.

 

DALTA

Dearbhaím go dtuigim an nós imeachta iarratais agus an iompar béasach atáthar a súil le uaim agus mé ar turas scoile.

Ainm: _______________________________________                    Dáta: ________________

TUISMITHEOIR / CAOMHNÓIR

Tugaim cead do mo pháiste freastal ar an turas scoile. Dearbhaím go dtuigim an nós imeachta iarratais agus an iompar béasach atáthar a súil le ó mo pháiste le linn an turais scoile.

Ainm: _______________________________________                    Dáta: _______________

 

 

AGUISÍN 5:

TEIMPLÉAD FOIRM SONRAÍ TEAGMHÁLA AGUS LEIGHIS

 

FOIRM SONRAÍ TEAGMHÁLA AGUS LEIGHIS

Ainm an Dalta:

 

Ainm an Tuismitheora / Caomhnóra:

 

 

Seoladh:

 

 

 

Uimhreacha Fóin:

 

Tuismitheoir / Caomhnóir 1:

 

Tuismitheoir / Caomhnóir 2:

 

Dalta:

 

 

Eolas Leighis / Nadúr an Tinnis: (Medical Information / Nature of Illness)

 

 

 

 

 

 

 

Cógais: (Medication)

 

 

 

 

 

 

Eolas Ailléirge: (Allergies)

 

 

 

 

 

 

 

Eolas Leighis ar bith eile: (Any other medical information)

 

 

 

 

 

 

An bhfuil cead ag Ceannaire an Turais do pháiste a thabhairt chuig dochtúr le linn an turais?

Tá                                                     Níl

 

An bhfuil cead ag Ceannaire an Turais cógais a thabhairt do do pháiste más gá le linn turais?

Tá                                                     Níl

 

Riachtanas Chothaithe: (Dietary Requirements)

 

 

 

 

 

 

Sínithe ag:                                                         Dáta:

______________________________________       _______________________

 

 

AGUISÍN 6:

TEIMPLÉAD FOIRM CEADÚNAS TURAS SEACH CHURACLAIM

  

[Dáta]

A Thuismitheoirí / Caomhnóirí Dhil,

Tá an Roinn [Ábhar] ag eagrú an turais seach churaclaim seo a leanas:

Dáta:

 

Daltaí:

 

 

Am:

 

Imeacht Seach Churaclaim:

 

 

 

Eolas sa Bhreis:

 

 

Tugaim cead do mo pháiste freastal ar an turas seach churaclaim.

Ainm an Dalta:

Tuismitheoir / Caomhnóir: _____________________________

Dáta: __________________