Polasaí Cosaint Sonraí

Réamhrá

Cuireann Pobalscoil Ghaoth Dobhair oscailteacht agus comhoibriú chun cinn idir an fhoireann, na tuismitheoirí agus na daltaí mar bhealach chun timpeallacht slán a chur ar fáil inar féidir le páiste forbairt agus barr a chumais a bhaint amach. Is fusa é seo a bhaint amach má tá oscailteacht, trédhearcacht agus comhoibriú ann idir an fhoireann, na tuismitheoirí, na daltaí agus páirtithe leasmhara eile.

Cheap Foireann agus Bord Bainistíochta Phobalscoil Ghaoth Dobhair an beartas chun na taifid is gá a choimeád a shainaithint agus chun rúndacht agus nósanna imeachta soláimhsithe a chinntiú. Baineann na nósanna imeachta leis an rochtain a bhíonn ag tuismitheoirí, daltaí agus páirtithe leasmhara ar dhoiciméid den chineál sin agus le stóráil shábháilte na sonraí.

Réasúnaíocht

 • Riachtanas is ea beartas um chosaint sonraí agus choimeád taifead chun a chinntiú go bhfuil nósanna imeachta oiriúnacha curtha i bhfeidhm ag an scoil maidir le freagracht agus trédhearcacht;
 • Is nós maith é taifead a choimeád ar dhul chun cinn dalta ar mhaithe le riachtanais fhoghlama a shainaithint;
 • Caithfear beartas a chur i bhfeidhm chun a chinntiú go gcomhlíonann Pobalscoil Ghaoth Dobhair an reachtaíocht chomh maith le h-imlitreacha na roinne, mar shampla;

 

 1. 1. An tAcht Oideachais, Alt 9(g) a éilíonn go dtabharfaidh scoil rochtain ar thaifid do dhaltaí thar 18 mbliana d’aois agus a dtuismitheoirí;
 2. An tAcht Oideachais (Leas) 2000 – lena n-áirítear forálacha a éilíonn go gcuirifidh scoil tuairisc ar fáil maidir le tinreamh, aistriú daltaí go scoileanna eile agus cumarsáid leis an Oifigeach Leasa Oideachais;
 3. An tAcht um Chosaint Sonraí 1998 agus an tAcht um Chosaint Sonraí (Leasú) 2003;
 4. Imlitir 0056/2011 – maidir le cur i bhfeidhm Straitéis Litearthachta agus Uimhearthachta Náisiúnta a bhaineann le Measúnú;
 5. Imlitir 0024/2013 – maidir le córas na n-éileamh ar líne i scoileanna aitheanta.
 6. 0025/2015 – Príomhbhunachar Sonraí ar Líne

 

Aidhmeanna agus Sainchuspóirí

 • Tuiscint a shoiléiriú – i gcomhairle leis an bhfoireann, leis na tuismitheoirí agus leis an mbainistíocht – ar na cineálacha taifead dalta a choimeádtar agus conas is féidir na taifid seo a chur ar fáil.
 • Tuiscint a shoiléiriú – i gcomhairle leis an bhfoireann agus leis an mbainistíocht – ar na cineálacha taifead foirne a choimeádtar agus conas is féidir na taifid seo a chur ar fáil.
 • Chun a chinntiú go gcomhlíonann Pobalscoil Ghaoth Dobhair na riachtanais reachtaíochta maidir le teidlíochtaí na ndaltaí, na foirne agus baill eile chomhphobal na scoile ar chosaint sonraí.
 • Taifid chuí maidir le dul chun cinn oideachasúil na ndaltaí a chur ar bun, rud a fhágann go mbeidh tuismitheoirí agus na baill foirne ábalta cuidiú le foghlaim an pháiste i mbealach fiúntach agus éifeachtach; agus a chinntiú go mbainfidh daltaí leas as múinteoireacht bhreise chuí.
 • Tuairiscí ar dhul chun cinn oideachasúil an pháiste a thabhairt do na tuismitheoirí ar bhealach shuntasach.
 • Treoirlínte follasacha a bhunú ar conas na taifid sin a chur ar fáil do thuismitheoirí, páirtithe leasmhara agus iardhaltaí (thar 18 mbliana d’aois).
 • Coinníollacha a leagan amach maidir leis an achar ama a gcoimeádfar na taifid agus na tuairiscí agus an modh ina gcoimeádfar iad.

 

Na hOcht Rialacha Cosanta Sonraí

 1. Bailigh agus próiseáil na sonraí go cóir, cothrom.
 2. Ná coimeád na sonraí ach amháin le haghaidh críche sonraithe, sainráite agus dleathaí amháin nó níos mó.
 3. Ná húsáid agus ná nocht na sonraí in aon slí a bheidh neamhréir leis na críocha sin.
 4. Coinnigh slán sábháilte an t-eolas agus na sonraí.
 5. Bíodh na sonraí beacht, comhlán agus suas chun dáta.
 6. Déan cinnte de go bhfuil na sonraí leordhóthanach, ábhartha gan a bheith iomarcach.
 7. Ná coimeád na sonraí níos faide ná mar is gá.
 8. Tabhair cóip de shonraí pearsanta an duine aonair dó/di má iarrann sé/sí sin.

 

Sonraí:

Ciallaíonn sin faisnéis i bhfoirm inar féidir í a phróiseáil. Áirítear ann sonraí uathoibrithe (faisnéis ar ríomhaire nó faisnéis a taifeadadh chun í a chur ar ríomhaire ar ball) agus lámhshonraí (faisnéis a choimeádtar mar chuid de chóras comhaid ábhartha nó le hintinn a bheith ina chuid de chóras comhaid ábhartha).

Córas Comhaid Ábhartha:

Ciallaíonn sé seo aon tacar d’fhaisnéis, bíodh is nach bhfuil sé ríomhairithe, atá struchtúrtha trí thagairt do dhaoine aonair, nó trí thagairt do chritéir i dtaobh daoine aonair, i dtreo is gur furasta teacht ar fhaisnéis shonrach i dtaobh daoine aonair ar leith.

Sonraí Pearsanta:

Ciallaíonn sé seo sonraí a bhaineann le duine aonair gur féidir é/í a aithint ó na sonraí nó ó na sonraí i dteannta faisnéise eile atá i seilbh an rialaitheora sonraí

Rialaitheoir Sonraí:

Ciallaíonn sé seo duine aonair nó aonán dlí a rialaíonn inneachair agus úsáid sonraí pearsanta. Is féidir an scoil a mheas ina rialaitheoir sonraí, an príomhoide ag feidhmiú ar son an Bhoird Bhainistíochta chun na feidhmeanna i gceist a chomhlíonadh.

Treoirlínte

Glacann an Príomhoide ról an rialaitheora sonraí agus déanann sé maoirseacht ar chur i bhfeidhm na reachtaíochta maidir le cosaint sonraí laistigh den scoil. Roinntear na sonraí atá faoi chúram an Phríomhoide faoi na fo-theidil seo a leanas:

Sonraí Pearsanta:

Baineann na sonraí sin le sonraí pearsanta na ndaltaí, mar shampla, ainm, seoladh, dáta breithe, inscne, náisiúntacht, bunadh eitneach (roghnaitheach), creideamh (roghnaitheach), sonraí leighis, eolas ar réim bia, UPSP, sonraí theagmhála agus ainmneacha na dtuismitheoirí. Coimeádtar na taifid sin i bhfoirm páipéir i gcófra faoi ghlas san oifig, agus i bhfoirm leictreonach ar bhunachar sonraí na scoile – is é sin Cloud School i láthair na huaire. Tá fáil ag an bPríomhoide, an rúnaí agus an Chathaoirleach orthu más gá.

Is éard atá i dtaifid na ndaltaí:

 • Sonraí pearsanta an dalta mar a leagtar amach thuas. (Príomhoide, Múinteoir Ranga, Rúnaí)
 • Sonraí leighis atá íogair. (Príomhoide, Foireann Teagaisc, Rúnaí, C.R.S.)
 • Cártaí tuairisce scoile. (Príomhoide, Múinteoir ranga, Múinteoir Tacaíocht Foghlama)
 • Measúnuithe Síceolaíocha/Cliniciúla/Teiripe Shaothair/Cumas Cainte agus Teanga. (Príomhoide, Múinteoir ranga, Múinteoir Tacaíocht Foghlama
 • Torthaí na Scrúduithe Chaighdeánaithe. (Príomhoide, Múinteoir Ranga, Múinteoir Tacaíocht Foghlama)
 • Taifid Thinrimh (Príomhoide, Múinteoir Ranga)
 • Triail Scagtha, mar shampla, MIST agus NRIT. (Príomhoide, Múinteoir Tacaíocht Foghlama, Múinteoir Ranga)
 • Scrúduithe ceaptha ag múinteoirí. Ceapann gach múinteoir ranga a theimpléad nó a teimpléad féin le haghaidh Scrúduithe. (Príomhoide, Múinteoir Ranga, Múinteoir Tacaíocht Foghlama)
 • Torthaí ó Thástálacha Diagnóiseacha. (Príomhoide, Múinteoir ranga, Múinteoir Tacaíocht Foghlama)
 • Pleananna Oideachais Aonair. (Príomhoide, Múinteoir Ranga, Múinteoir Tacaíocht Foghlama)
 • Sonraí ar Thacaíocht Foghlama/Acmhainní, mar shampla, taifid de chead/diúltú fáil ar sheirbhísí Tacaíocht Foghlama/Acmhainní sa scoil. (Príomhoide, Múinteoir Tacaíocht Foghlama, Múinteoir Ranga)
 • Eolas teaghlaigh iomchuí, mar shampla, Orduithe Cúirte a bhaineann le caomhnóireacht etc. (Príomhoide)
 • Sonraí maidir le teagmhais iompraíochta nó timpistí. (Príomhoide, Foireann Teagaisc, C.R.S., Rúnaí)
 • Foirm Sínithe cead a thabhairt an dalta a iompar ar thuras scoile griangraifeanna a ghlacadh/ an idirlíon a úsáid. (tacaíochta foghlama. Chomh maith leis sin, baintear úsáid as bunachar sonraí scoile ríomhairithe. (Príomhoide, Múinteoir Ranga, Rúnaí)

* Áit ar bith a luaitear an Príomhoide thuas glactar leis go mbeidh cead ag Cathaoirleach an Bhord Bainistíochta an t-eolas a láimhseáil freisin.

Sonraí Ball Foirne: Baineann na sonraí seo le heolas pearsanta agus proifisiúnta na ball foirne, mar shampla, ainm, seoladh, dáta breithe, sonraí teagmhála, uimhir phárolla, taifid thinrimh, cáilíochtaí, taifid scoile, saoire bhreoiteachta, Teastais ón gComhairle Múinteoireachta, Teastais Ghrinnfhiosrúcháin, Forbairt Leantach Ghairmiúil, CV, tuairisceáin scoile, ranganna a múineadh agus sinsearacht. Coinnítear na taifid seo i gcófra faoi ghlas in oifig an rúnaí agus tá fáil ag an gCathaoirleach agus an Príomhoide orthu.

Sonraí Riaracháin: Is éard atá sna sonraí seo:

 • Leabhar Tuairisce ar Thimpiste
 • Foirm Éigeandála Leighis
 • Polasaithe
 • Comhaid FSS
 • Cuntaisí
 • Tuairiscí Tinrimh

*Coinnítear cuid de na taifid seo i bhfoirm páipéir in oifig an rúnaí, cuid eile in oifig an Phríomhoide. Coinnítear cuid dóibh i bhfoirm leictreonach ar bhunachar sonraí na scoile – is é sin Cloud School i láthair na huaire.

Comhaid an Bhoird Bhainistíochta:

 • Ainmneacha agus sonraí theagmhála gach ball den Bhord
 • Sonraí chruinnithe an Bhoird;
 • cuntais scoile, íocaíochtaí deontais, íocaíochtaí síntiúis scoile etc.
 • Miontuairiscí chruinnithe an Bhoird.
 • Comhfhreagras don Bhord ina bhféadfaidh tagairtí do dhaoine aonair a bheith san áireamh.

Coinníonn an Príomhoide, an Cathaoirleach nó an Rúnaí na taifid i bhfoirm páipéir agus tá siad ar fáil i bhfoirm leictreonach ar ríomhaire an Phríomhoide.

Polasaí Iniúchadh na nGardaí

Mar chuid de pholasaí Iniúchadh na nGardaí, déantar iniúchadh ar thuismitheoirí trí Phátrún na scoile, a bheadh teagmháil acu le páistí scoile agus iad ag tacú leis an scoil i rólanna éagsúla. Tá an t-eolas a bhailítear príobháideach agus rúnda agus is é an príomhoide agus duine ainmnithe ón mBord Bainistíochta a fheiceann an t-eolas amháin a thagann árais ó Phátrún na scoile. Tá an t-eolas seo a stóráil in oifig an phríomhoide. Tá níos mó eolas ar fáil i bpolasaí Iniúchadh na nGardaí scoile.

Fáil ar thaifid

Beidh fáil ag na grúpaí seo a leanas ar na sonraí leagtha amach thuas i gcás inarb ábhartha agus iomchuí;

 • Tuismitheoirí/caomhnóirí
 • Iardhaltaí thar 18 mbliana d’aois
 • Feidhmeannach na Seirbhíse Sláinte
 • Pearsanra scoile ainmnithe thuas
 • Roinn Oideachais agus Scileanna
 • Bunscoileanna agus scoileanna dara leibhéal (i gcás inarb iomchuí).

Caithfidh tuismitheoirí cead a thabhairt i bhfoirm scríbhinn nó trí ríomhphost a sheoladh sa chás go n-aistrítear sonraí go gníomhairí lasmuigh, mar shampla, gairmithe sláinte etc. Más mian le gníomhairí lasmuigh fáil ar thaifid, caithfidh siad an t-iarratas a chur isteach i scríbhinn agus fógra seachtaine a thabhairt. Tá an ceart chun scriosta agus coigeartaithe sonraí ann más gá aon earráidí a cheartú – déantar é seo de réir an údaraithe chuí agus na nósanna imeachta céanna.

Ag Freagairt d’iarratais

Tabharfaidh an Rialaitheoir Sonraí freagra d’iarratas laistigh de 40 lá den iarratas.

Stóráil

 • Cuirtear taifid uile na ndaltaí i dtaisce sa scoil ar feadh líon áirithe bliana go dtí go slánaíonn an t-iardhalta aois 25.
 • Coinnítear na taifid i gcomhad atá laistigh de sheomra stórais agus ar bhunachar sonraí na scoile. Tá na taifid agus na córais ríomhairithe cosanta le pasfhocal.
 • Cuirtear taifid gach ball foirne i dtaisce sa scoil ar feadh tréimhse éiginnte agus/nó de réir treoirlínte na roinne.
 • Cuirtear na taifid eile i dtaisce de réir treoirlínte na roinne;
 • Coinníonn gach múinteoir próifíl den dalta agus roinnt taifead ina s(h)eomra ranga f(h)éin agus cuirtear ar aghaidh iad chuig an gcéad mhúinteoir eile nuair a bhogann an dalta go dtí an chéad rang eile.
 • Coinnítear na leabhair rolla líonta ar fad in áit den chineál céanna, chomh maith le samplaí d’obair na ndaltaí agus próifílí na ndaltaí.
 • Déantar dramhpháipéir/asphriontaí a stialladh/a dhiúscairt go cúramach.
 • Tá fáil ag pearsanra údaraithe amháin ar na taifid stóráilte.

Córas Slándála Teilifíse

 • Déantar córais CST a lonnú sna háitribh ar an taobh amuigh agus istigh d’fhonn slándáil an fhoirgnimh agus na dtrealamh a bhaineann leis a neartú.
 • Is ‘sonraí pearsanta’ iad na híomhánna inaitheanta a ghlacann córais CST. Dá bharr sin, tá siad faoi réir coinníollacha na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003.
 • Tá údar tugtha ag an mBord Bainistíochta le húsáid CST chun imlíne fhoirgnimh na scoile a rialú chun críoch slándála. Tá an córas ann chun íomhánna a ghlacadh d’ionróirí nó daoine aonair a dhéanfadh damáiste do threalaimh nó a bhainfeadh earraí gan cead. Is bealach é an CST chun cuidiú le slándáil phearsanta daoine a bhfuil cead acu teacht ar shuíomh na scoile.
 • Dá réir sin, coimeádfar na híomhánna a ghlacann córas CST ar feadh míosa, ach amháin i gcás go sain-aithnítear saincheist in íomhá ar leith agus coimeádtar an íomhá chun iniúchadh/ionchúiseamh a dhéanamh maidir leis an tsaincheist sin.

Critéir Reatha

 • Comhlíonadh na nAchtanna Cosaint Sonraí agus Reacht na dTréimhsí
 • Fáil éasca ar thaifid
 • Creat curtha ar bun ar mhaithe le héascaíocht tiomsaithe agus tuairiscí a thabhairt
 • Stóráil taifead soláimhsithe

Rólanna & Freagrachtaí

Cuirfidh foireann na scoile, faoi stiúir an Phríomhoide, an polasaí i bhfeidhm agus déanfaidh siad monatóireacht air. Déanfaidh gach múinteoir na trialacha ranga ar fad a cheapadh, a thabhairt amach agus a thaifead. Déanfaidh an Príomhoide cinnte go gcoimeádtar na taifid agus go gcuirtear i dtaisce iad, go háirithe taifid na ndaltaí a aistreoidh go scoileanna eile.

Athbhreithniú

Déanfar athbhreithniú ar an bpolasaí seo gach dara bliain nó mar is gá.

Daingniú agus Cumarsáid

Tá an polasaí seo dhá chur i bhfeidhm ó mí Samhain 2020. Cuirfear cóip den pholasaí seo ar fáil do gach ball foirne agus do gach tuismitheoir trí shuíomh idirlín na scoile.

 

Cuireadh an polasaí athbhreithnithe seo faoi bhráid Bhord Bainistíochta na Pobalscoile ar an ____________________ agus tá athbhreithniú le déanamh air i ______________

 

Sínithe: __________________                                                                    Dáta: ______________

Cathaoirleach an Bhord Bainistíochta