Polasaí le haghaidh Cógais a riaradh

 

Polasaí le haghaidh Cógais a riaradh

 

 

Tá an cháipéis seo i gcomhréir le treoirlínte eisithe ag (Eagraíochtaí Bainistíochta na scoileanna dara léibheal) agus an ACCS.

 

Réamhrá

 

Tá dualgas ar an mBord Bainistíochta sláinte agus sábháilteacht daltaí a chosaint agus iad i mbun gníomhaíochtaí ceadaithe scoile. Mar sin féin, ní chiallaíonn sin go bhfuil dualgas ar mhúinteoirí go pearsanta leigheas a thabhairt amach.

 

Iarrann an Bord Bainistíochta ar thuismitheoirí a chinntiú go gcuirfear an fhoireann ar an eolas, i scríbhinn, má tá tinneas ar bith ar aon pháiste sa rang. Ba chóir an t-eolas seo a chur in iúl nuair a chláraítear an dalta nó nuair a thagann an riocht míochaine chun solais nó ag am éigin níos déanaí.

 

Ábhar an Pholasaí

 

 1. Nós imeachta le leanúint ag tuismitheoirí a dteastaíonn uathu go riarfaí cógas ar a gcuid páistí.

 

 • Ba chóir go seolfadh an tuismitheoir/caomhnóir, i scríbhinn, iarratas go dtí an Bord Bainistíochta ag iarraidh ar an mbord údaras a thabhairt do múinteoirí leigheas a thabhairt, nó monatóireacht a dhéanamh ar fhéinghlacadh an leighis. (Aguisín 1)
 • Tá sé mar riachtanas ar thuismitheoirí treoir Dochtúra i scríbhinn a thabhairt maidir leis an nós imeachta a bheadh le leanstan maidir leis an leigheas a ghlacadh agus a stóráil. (Aguisín 2)
 • Tá freagracht ar thuismitheoirí a chinntiú go dtagann an leigheas chuig an scoil, agus go dtugtar an leigheas do dhuine fásta freagrach, agus a chinntiú go bhfuil go leor den chógas ar fáil agus go bhfuil sé suas go dáta.
 • Tá sé de dhualgas freisin ar thuismitheoirí slánaíocht a thabhairt don Bhord agus baill foirne údaraithe i dtaobh dliteanas ar bith a d’fhéadfadh a bheith i gceist maidir le cógas ar oideas dochtúra sa scoil. Cuirfidh an Bord árachóir na scoile ar an eolas dá réir sin.
 • Is gá athruithe sa chógas ar oideas dochtúra (nó méid dáileoige) a chur in iúl láithreach don scoil le treoir soiléir i scríbhinn maidir leis an cógas nua a ghlacadh agus a stóráil.
 • I gcásanna ina bhfuil páistí i mbaol báis ó bhreoiteacht, ba chóir do thuismitheoirí a chur in iúl, go soiléir i scríbhinn, cad ba chóir agus cad nár chóir a dhéanamh i gcás práinne áirithe, ag díriú ar a bhfuil mar phriacal ar an bpáiste.
 • Is gá do thuismitheoirí uimhir ghutháin éigeandála a thabhairt lenar féidir teacht orthu i gcás práinne.

 

Nósanna imeachta le leanúint ag an mBord Bainistíochta

 

 • Is féidir leis an mBord, tar éis machnamh a dhéanamh air, baill foirne a údarú le cógas a riaradh do dhalta, nó le monatóireacht a dhéanamh ar fhéin-ghlacadh an dalta féin.
  • Cinnteoidh an Bord go bhfuil na daoine údaraithe oilte i gceart conas an cógas a riaradh.
  • Cinnteoidh an Bord go bhfuil slánaíocht ar fáil ó na tuismitheoirí maidir le dliteanas ar bith a d’fhéadfadh a bheith i gceist maidir le riaradh cógais.
  • Ba chóir don mBord an t-eolas cuí a chur ar fáil d’árachóirí na scoile gan mhoill.
  • Ba chóir don mBord socruithe cuí a dhéanamh chun cógas a stóráil; ba chóir freisin socruithe a dhéanamh chun na nósanna imeachta a chur i bhfeidhm sa chás go mbíonn an ball fóirne údaraithe as láthair.

 

 1. Dualgais Ball Fóirne

 

 • Níor chóir riamh go mbeadh de dhualgas ar bhall foirne cógas a thabhairt do dhalta.
 • Ball foirne a bhíonn sásta cógais a riaradh, ba chóir go mbeadh nósanna imeachta soiléire leagtha amach chuige seo agus go mbeadh sé le tuiscint go bhfuil sábháilteacht ag baint leis.
 • Ba chóir treoir scríofa maidir le riaradh an chógais a bheith ar fáil.
 • Níor chóir cógas a riaradh gan cead speisialta a bheith fáighte ón mBord Bainistíochta.
 • Agus iad ag riaradh cógais do dhaltaí, ba chóir go mbeadh na baill foirne ag feidhmiú mar a dhéanfadh tuismitheoir stuama díograiseach..
 • Ba chóir tuairisc scríofa a choiméad i dtaobh dáta agus am riartha. (Aguisín 3)
 • I gcás éigeandála, níor chóir don bhfoireann gan ach an méid is lú a dhéanamh chun freastal ar an dalta maidir le ró-anacair a mhaolú nó breis damáiste a sheachaint. Ba chóir fios a chur gan mhoill ar lucht leighis cáilithe nuair a tharlaíonn éigeandáil.
 • Ba chóir dul i dteagmháil leis na tuismitheoirí nuair a bhíonn fadhb nó éigeandáil i gceist.

 

Daingnithe ag an mBord Bainistíochta ar ______________ Dáta

 

 

________________________________

Cathaoirleach, An Bord Bainistíochta

 

 

 

________________________________

 

An Príomhoide

Íoslódáil an Polasaí seo