Polasaí Poncúlachta

POLASAÍ PONCÚLACHTA

 

 1. RÉAMHRÁ

Cuireann mí-phoncúlacht isteach go mór ar theagasc agus ar fhoghlaim an tseomra ranga. Tá cúrsaí poncúlachta rí-thábhachtach i saol na scoile.

 

 1. RÓL AN RÚNAÍ (Daltaí mall ar maidin, ag imeacht abhaile luath)

 

 • Daltaí atá mall don scoil ar maidin nó a imíonn luath, a thaifeadú ar an chóras VSware.

 

 1. RÓL MÚINTEOIRÍ (Daltaí mall dá rang ábhair)

Tá ról tábhachtach ag múinteoirí na scoile an polasaí seo a chur i bhfeidhm sa scoil agus dea-shampla a thaispeáint:

 

 • Daltaí atá mall dá rang a thaifeadú ar chóras VSware na scoile.
 • Líon na mbomáití atá siad mall a thaifeadú ar an chóras VSware.
 • Cleachtas mí-phoncúlachta ar bith a aithnítear a chur in iúl don Cheann Bliana.
 • Múinteoirí seasamh taobh amuigh den seomra ranga idir ranganna chun cinntiú go dtéann daltaí ar aghaidh go dtí an chéad rang eile go poncúil agus go ordúil.
 • Daltaí ar bith atá ag siúl timpeall na scoile le linn am ranga a cheistiú agus iad a chur chuig a gcuid ranganna cuí.
 • Súil a choinneáil amach do na daltaí céanna a bhíonn ag iarraidh an leithreas a úsáid le linn am ranga.
 • Gan cead a thabhairt do dhaltaí an seomra a fhágáil chun leabhair a fháil ón thaisceadán. Tá sé de dhualgas orthu bheith eagraithe. Taifead a dhéanamh ar an chóras VSware má tharlaíonn sé go rialta agus é a chur in iúl don Cheann Bliana.
 • Nóta a thabhairt do dhalta má tharlaíonn sé go mbíonn ar mhúinteoir iad a choinneáil siar agus dá bharr sin go bhfuil sé/sí mall don chéad rang eile. Thig seo a dhéanamh sa dialann scoile nó trí theachtaireacht ar WhatsApp.

 

 1. RÓL CHEANN BLIANA (Monatóireacht)

Tá ról tábhachtach ag na cinn bliana ó thaobh monatóireacht a dhéanamh ar chúrsaí poncúlachta na scoile.

 

 • Monatóireacht a dhéanamh ar VSware uair amháin achan choicís chun cleachtas poncúlachta a aithint.
 • Teagmháil a dhéanamh le tuismitheoirí nuair a aithnítear cleachtas leanúnach.
 • Córas smachta a chur i bhfeidhm maidir le sárú rialacha poncúlachta.

 

 1. RÓL AN PHRÍOMHOIDE & LEAS PHRÍOMHOIDE

Tá ról tábhachtach ag an phríomhoide agus ag an leas phríomhoide chun an pholasaí seo a chur i bhfeidhm sa scoil le:

 

 • Cinntiú go bhfuil múinteoirí ag déanamh taifead chruinn ar an chóras VSware.
 • Láithreacht rialta a bheith acu sna hallaí i ndiaidh am sosa / lóin go háirithe chun cinntiú go bhfuil daltaí ar a mbealach chuig na seomraí ranga.
 • Grúpaí daltaí atá ag crochadh thart sna cearnóga nó ag na taisceadáin a chur chuig a gcuid seomraí ranga agus a thaifead mar mall.

 

 1. RÓL DALTAÍ

Tá sé de dhualgas ar achan dalta:

 

 • Bheith in am ag achan rang.
 • Bheith i láthair gach maidin roimh 8.55 r.n.
 • Síniú isteach san oifig má bhíonn siad mall ar maidin chun gur féidir iad a thaifead mar mall ar an chóras VSware.
 • Síniú amach san oifig leis an rúnaí chun gur féidir iad a thaifead ag fágáil na scoile go luath ar an chóras VSware.
 • Na leabhair agus trealamh scoile go léir atá de dhíth do na ranganna a bheith réidh aige/aici roimh 8.55 r.n. agus gach am eile.
 • Caithfidh gach dalta dul chuig na ranganna nuair a bhuailtear an clog ag 10.30 / 11.10 r.n. agus 1.10 / 1.40 i.n.
 • Níl cead filleadh ar thaisceadáin idir ranganna agus diúltófar an cead seo má iarrtar é.
 • An leithreas a úsáid le linn am sosa agus am lóin más féidir, nó le linn am ranga i gcás práinneach amháin.

 

 

 1. RÓL TUISMITHEOIRÍ

Tá sé de dhualgas ar thuismitheoirí:

 

 • Cinntiú go bhfuil an dalta ar scoil roimh 8.55 r.n.
 • Cinntiú go síníonn an dalta isteach san oifig ar maidin má bhíonn siad mall agus síniú amach má fhágann siad an scoil go luath.
 • Seiceáil a dhéanamh ar an chóras VSware chun eolas a fháil maidir le cúrsaí poncúlachta a bpáiste.

 

 

 1. SÁRÚ POLASAÍ PONCÚLACHTA

Cuirtear na smachtbhanna seo a leanas i bhfeidhm nuair a sháraítear polasaí poncúlachta na scoile.

Mí-Phoncúlacht Smachtbhanna Cé?
Mall don rang Taifead ar VSware chun cur in iúl do thuismitheoirí Múinteoir Ranga
Mall níos mó ná trí huaire don rang Taifead ar VSware

Cárta Buí

Múinteoir Ranga

Ceann Bliana

Cleachtas mí-phoncúlacht ag dalta go gineáralta Scairt gutháin abhaile

Dalta curtha ar Thuairisc Poncúlachta

Ceann Bliana
* Muna gcloítear le rialacha poncúlachta na scoile go leanúnach ní bheidh an deis ag na scoláirí sin páirt a ghlacadh in imeachtaí seach-churaclaim na scoile.

 

 

 1. TAIFEADÚ

 

 • Déantar poncúlacht daltaí a thaifeadú go leictreonach ar chóras VSware na scoile.

 

—————————————————————————————————————-